Regulamentul Oficial al Concursului PLAYTIKA

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI


Organizatorul Concursului (denumit in continuare “Concursul”) din cadrul evenimentului DevCon Live, November 3-4 (denumit in continuare “DevCon”) este Homerun QT S.R.L. (denumit in continuare “Organizatorul”), înregistrată la Registrul Comerţului din Bucuresti sub nr. J40/17193/2019, cod unic de înregistrare: RO42025183 cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 3, etajele 1 si 2, sector 3.
 

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI


2.1 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe platforma evenimentului DevCon, respectiv www.myconnector.com, sau printr‐o solicitare adresata Organizatorului trimisa la adresa de e-mail marketing_romania@playtika.com.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI


3.1 Concursul este organizat online, in cadru evenimentului DevCon (https://www.dev-con.ro/) care va se va desfasura pe platforma www.myconnector.com, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Concursul se desfasoara in data de 3 noiembrie 2021, in intervalul 10:00 a.m. – 17:00 p.m.
 

IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE


4.1 In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Concurs si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctul (ii) de mai sus.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs sau validarii castigatorului Concursului are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorului desemnat.
 

V. SECTIUNEA 5. INSCRIEREA SI MECANISMUL CONCURSULUI


5.1 Conditii privind inscrierea in Concurs
5.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
b) Participantul trebuie sa fie participant in cadrul evenimentului DevCon;
c) Participantul se va inscrie in Concurs exclusiv prin accesarea linkului care este publicat in anuntul privind Concursul de pe platforma evenimentului DevCon, care va directiona Participantul catre cele 15 intrebari din cadrul testului tehnic de pe platforma https://kahoot.it/;
d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
f) Un Participant poate participa o singura data in concurs;

5.2 Inscriere in Concurs
Participantii se pot inscrie in Concurs exclusiv prin accesarea linkului care este publicat in anuntul privind Concursul de pe platforma evenimentului DevCon si care va directiona Participantul catre cele 15 intrebari din cadrul testului tehnic de pe platforma https://kahoot.it/.
 

VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI


6.1 In cadrul Concursului va fi acordat urmatorul premiu: o Trotineta electrica Fundot, Pliabila, 3 trepte de viteza, 25km/h, LCD, Negru/Verde

6.2 Valoarea totata a premiului acordat in cadrul campaniei este de 1.12999 lei cu TVA inclus

6.3 Castigatoriul premiului oferit in cadrul Campaniei nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului in bani sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu poate solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.
 

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI


7.1 Va fi desemnat castigator Participantul care va raspunde corect si in cel mai scurt timp la cele mai multe dintre cele 15 intrebari ale testului tehnic. Urmatoarele 3 inscrieri valide si care indeplinesc conditiile prezentului Regulament, vor fi considerate ca fiind rezerve. Desemnarea castigatorului va avea loc in data de 3 noiembrie 2021, ulterior finalizarii Concursului.
 

VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIULUI


8.1 Ulterior desemnarii castigatorului, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestuia, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Participantul care a fost desemnat castigator va fi contactat pe e-mail in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorului Concursului. In cazul in care Participantul nu va trimite niciun raspuns la respectivul e-mail, dupa 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii prin e-mail, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

1. In cadrul e-mailului trimis, Participantului i se va solicita sa:
 1. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, număr de telefon, adresa de livrare.
 2. Trimita urmatoarele documente copia cartii de identitate
 3. Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin intermediul adresei de e-mail: marketing_romania@playtika.com. Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
 4. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul /ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa retrimita documentul/ele folosind e-mailul mentionat anterior.
8.4 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.5 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare.

8.7 Premiul va fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat/posta, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data anuntarii castigatorului.

8.8 Premiul va fi predat catre castigator pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigator. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.9 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni‐vineri) in intervalul orar 09:00‐17:00.

8.10 In cazul in care premiul este refuzat de catre castigator sau acesta nu a putut fi gasit la adresa in vederea livrarii, premiul ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 

IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE


9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
 

X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII


10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Concursului, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Inregistrarile ce contin date de contact scrise gresit;
 • Inregistrarile online trimise in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator;
 • Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
 

XI. SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.
 

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA


Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a‐si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.
 

XIV. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII


14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei, prin email la adresa marketing_romania@playtika.com, pana la data de 05.11.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e‐mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Concursului Playtika


INTRODUCERE

Prezenta Notificare („Notificarea”) privind prelucrarea datelor cu carater personal reprezintă parte integrantă a Regulamentului Concursului pentru a vă ajuta să înțelegeți, ca participant la Concursul Playtika („Concursul”), cum colectăm, utilizăm, partajăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Această Notificare se aplică tuturor participanților la Concurs. Dacă nu doriți ca Playtika să utilizeze datele personale așa cum este descris în prezenta Notificare, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să participați la Concurs.

În această Notificare, „Playtika” se referă la Homerun QT S.R.L., având sediul în strada Splaiul Unirii, nr.165, Clădirea TN Offices 3, etajele 1 si 2, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 17193 / 16.12.2019, Cod unic de înregistrare RO 42025183.

1. DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Playtika colectează datele dvs. personale pe care le furnizați voluntar înscriindu-vă la concursul Playtika accesând linkul care direcționează către site-ul https://kahoot.com/ (Kahoot), respectiv numele, prenumele și adresa de e-mail. Furnizarea acestor informații permite Playtika să vă înregistreze la Concurs și să faciliteze participarea dvs. la acesta. Playtika poate utiliza, de asemenea, datele personale pe care le furnizați în scopurile descrise în această Notificare.

Vă rugăm să aveți în vedere că Kahoot este un instrument independent terț care nu este deținut și / sau operat de Playtika. Orice informație pe care o furnizați pe respectivul site și / sau aplicație este supusă Politicii de confidențialitate Kahoot, care este disponibilă la următorul link: https://trust.kahoot.com/privacy-policy/. Playtika nu va putea fi făcută responsabilă în niciun fel pentru conținutul sau obligațiile Kahoot, conform Politicii sale de confidențialitate, cu privire la modul în care procesează datele cu caracter personal sau pentru practicile sale de securitate.

În cazul în care, în conformitate cu prevederile Regulamentului Concursului, sunteți desemnat drept câștigător al premiului Concursului, datele personale suplimentare pe care Playtika le va colecta pentru validarea dvs. ca câștigător și pentru livrarea premiului vor fi: (i) număr de telefon; (ii) adresa completă de domiciliu (inclusiv codul poștal); (iii) alte date cu caracter personal din Cartea de Identitate (codul numeric personal, numărul și seria cărții de identitate, data emiterii, etc.). Furnizarea acestor informații permite Playtika să vă valideze drept câștigător al Concursului Playtika și să vă livreze premiul.

2. CUM FOLOSIM DATELE DVS. PERSONALE

Scopurile pentru care Playtika va utiliza datele dvs. personale sunt: (i) înregistrarea participanților la Concursul Playtika și desfășurarea acestuia; (ii) validarea câștigătorului Concursului Playtika, precum și livrarea premiului; (iii) verificarea și soluționarea eventualelor reclamații; (iv) protecția legală a Playtika; (v) Contabilitate-financiar.

3. CUM PARTAJĂM DATELE DVS. PERSONALE

Playtika nu va transmite sau pune la dispoziția niciunui terț datele dvs. cu caracter personal, cu excepția anumitor furnizori de servicii, cum ar fi furnizorul de servicii de curierat, acest lucru fiind necesar pentru livrarea premiului în cazul în care sunteți desemnat câștigător al Concursului Playtika.
În plus, Playtika poate partaja datele dvs. cu caracter personal cu scopul respectării obligațiilor legale.

4. DREPTURILE DVS.

În conformitate cu prevederile legale, puteți avea dreptul de a solicita accesul, corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. sau restricționarea prelucrării. Orice solicitare de exercitare a unuia dintre aceste drepturi trebuie să fie direcționată către privacy@playtika.com.

5.CUM PROTEJĂM ȘI PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Luăm măsuri rezonabile menite să protejeze datele dvs. cu caracter personal; cu toate acestea, niciun sistem sau rețea nu poate fi 100% garantat ca fiind sigur și, prin urmare, nu putem garanta securitatea datelor. În cea mai mare măsură permisă de lege, nu ne asumăm răspunderea pentru divulgarea neautorizată.

6. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR DVS. PERSONALE

Vom păstra datele personale pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate sau, dacă este necesar, pentru (i) a respecta cerințele noastre comerciale, (ii) a respecta orice obligații legale, contabile sau de raportare; (iii) a rezolva eventuale dispute; (iv) a ne proteja activele; (v) a ne conduce în mod eficient afacerea.

7. CUM SĂ NE CONTACTAȚI

Dacă aveți întrebări, comentarii sau nelămuriri cu privire la această Notificare de confidențialitate, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor al Playtika la adresa privacy@playtika.com. Dacă credeți că nu v-am abordat în mod adecvat întrebarea, comentariile sau îngrijorările, aveți dreptul să depuneți o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor - cu sediul central situat pe Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, sau dacă considerați că drepturile dvs. în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 și / sau al Legii. nr. 190/2018 au fost încălcate ca urmare a procesării datelor dvs. personale de către Playtika.

 

Va recomandam si:

Siemens Energy competence hub in Bucharest awaits great talents to play their role in the energy transition process

  Vrei cele mai bune articole Hipo.ro pe Email?
Dar Job-uri de la cei mai doriti angajatori?

ULTIMELE JOBURI