Politica GDPR - Digi | RCS RDS

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CAZUL CANDIDATILOR IN PROCESUL DE RECRUTARE

                                                                -versiune actualizata octombrie 2018-

 

RCS & RDS S.A., o societate constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sector 5, având numărul de ordine în Registrul Comertului J40/12278/1994, codul unic de inregistrare RO 5888716, fax 031.4004441, reprezentată prin Dl. Ioan Bendei, în calitate de  Presedinte al Consiliului de Administratie denumită în continuare „Operator” sau „Noi”, ori „noi”

 

Avand in vedere:

 • prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare „Regulamentul” care va deveni aplicabil din 25.05.2018;
 • faptul ca dl/dna………………………………………………. este  candidat, denumit in continuare “Candidat”, pentru unul dintre posturile pentru care Operatorul a  deschis proces de recrutare,
 •  

Operatorul emite prezenta Nota privind prelucrarea datelor cu caracter personal, denumita in continuare „Nota”, astfel:

 

 1. Datele de contact ale Operatorului sunt cele mentionate in preambul.
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sunt : email: responsabilprotectiadatelor@rcs-rds.ro, telefax 031.730.16.42, adresa postala str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, Bucuresti, sector 5, tel. 031.400.44.40.
 3. Datele cu caracter personal, scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrarii, interesele legitime urmarite de Operator sau de o terta parte, destinatarii sau categoriile de destinatari ai prelucrarii datelor cu caracter personal, intentia Operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta (din afara UE si a Spatiului Economic European) sau organizatie internationala, existenta sau absenta unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat sau, in cazul transferurilor prevazute de art. 46, 47, 49, alin. (1), al doilea paragraf din Regulament, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunzatoare si la mijloacele de a obtine o copie a acestora, in cazul in care acestea au fost puse la dispozite, perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada sunt evidentiate in anexa care face parte integranta din prezenta Nota.

IV.1.Care sunt drepturile Dvs.?

In calitate de persoana vizata (persoana fizica), aveti urmatoarele drepturi, conform Regulamentului:

 1. dreptul de acces

Ce trebuie sa stiti:

Puteti obtine de la noi o confirmare ca prelucram ori nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, veti avea acces la urmatoarele informatii:

 • categoriile de date cu caracter personal   vizate;
 • scopurile prelucrarii;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza a fi divulgate, in special tari din afara UE si a Spatiului Economic European sau organizatii internationale, cu mentionarea garantiilor adecvate in acest ultim caz;
 • acolo unde e posibil, perioada stocarii sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 • faptul ca puteti depune o plangere catre autoritatea de supraveghere si ca ne puteti cere rectificarea, stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii acestora ori ca va puteti opune prelucrarii;
 • sursa colectarii datelor cu caracter personal, daca noi le colectam de la alta persoana decat de la Dvs.;
 • existenta unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri si, cel putin, logica utilizata, importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pt Dvs.

Va asiguram ca:

 • veti primi de la noi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
 • puteti solicita si primi raspuns de la noi in orice modalitate dorita de Dvs. (inclusiv email).

Important de retinut:

 • este posibil sa va solicitam plata unui comision, bazat pe costurile administrative, daca veti solicita mai mult de o copie;
 • dreptul Dvs. de a solicita o copie, conform celor aratate mai sus nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altora.
 1. dreptul la rectificarea datelor cu caracter     personal

Ce trebuie sa stiti:

 • aveti dreptul de a obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal incomplete.
 1. dreptul la stergerea datelor cu caracter    personal

Ce trebuie sa stiti

Aveti dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri justificate, in anumite conditii:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Dvs. va retrageti consimtamantul in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant ori prelucrarea priveste datele speciale cu caracter personal si se intemeiaza pe consimtamant si nu exista alt temei juridic privind prelucrarea;
 • Dvs. va opuneti prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste unui interes public ori ce rezulta din exercitarea autoritatii cu care Operatorul a fost investit sau prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim al Operatorului ori al unui tert si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ce priveste prelucrarea;
 •  Dvs. va opuneti prelucrarii intemeiate pe marketing direct, inclusiv crearii de profiluri legate de marketingul direct;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ii revine Operatorului,

cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • pentru a  ne conforma unei obligații legale;
 • in scopuri de arhivare în interes public, stiințific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 1. dreptul la restrictionarea prelucrarii

Ce trebuie sa stiti:

Aveti dreptul de a obtine de la noi restrictionarea prelucrarii in anumite conditii:

 • daca Dvs. va exercitati dreptul la opozitie, pe durata verificarii de catre noi a exactitatii datelor Dvs. cu caracter personal;
 • daca prelucrarea este ilegala, iar Dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si ne solicitati restrictionarea utilizarii acestora;
 • pe durata in care noi verificam daca drepturile noastre legitime prevaleaza in raport de cele ale Dvs., in situatia cand Dvs. v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati;
 • noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar Dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Va asiguram ca va vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare pentru cele 4 situatii mentionate mai sus.

Important de retinut:

 • daca restrictionarea prelucrarii a avut loc in cele 4 situatii mentionate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu exceptia stocarii, doar in baza consimtamantului Dvs. prealabil pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.
 1. dreptul la portabilitatea datelor cu caracter    personal

Ce trebuie sa stiti:

 • aveti dreptul de a obtine de la noi, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat si, de asemenea, aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator;
 • exercitarea celor doua drepturi mentionate anterior poate avea loc daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: (i) prelucrarea de catre noi are la baza consimtamantul Dvs. si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter personal ori prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care Dvs. sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea Dvs. inainte de incheierea unui contract; (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal se face de noi prin mijloace automate; (iii) exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nu afecteza drepturile si libertatile altora.
 1. dreptul la opozitie

Ce trebuie sa stiti:

 • va puteti opune oricand prelucrarea este necesara (i) pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, inclusiv crearii de profiluri pe aceste temeiuri (ii) pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Dvs ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • va puteti opune oricand prelucrarii in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, daca aceasta profilare este legata de marketingul direct;
 • cand prelucrarea se realizeaza in scopuri statistice, de cercetare stiintifica sau istorica, va puteti opune prelucrarii datelor care va privesc, cu exceptia situatiei cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.
 1. dreptul de retragere oricand a consimtamantului

Ce trebuie sa stiti:

Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatii prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor intemeiate pe consimtamant.

 1. dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere

Aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

i) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

Ce trebuie sa stiti:

 • aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • cele mentionate mai sus nu se aplica (i) cand decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, este necesara pentru incheierea unui contract intre Dvs. si un operator de date; (ii) cand decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, este autorizata prin dreptul UE sau dreptul intern care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor Dvs. legitime sau (iii) cand decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, are la baza consimtamantul Dvs. explicit;
 • in cazurile mentionate la subpct. (i) si (iii) de mai sus, veti avea deptul de a obtine interventie umana din partea noastra, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

j)dreptul de a va adresa justitiei

IV.2. Aspecte importante privind drepturile Dvs.

    a)termenul de raspuns la cererile Dvs.

Termenul standard de raspuns este de o luna; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii, opinia unor terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens in care va vom informa despre acest aspect in intervalul intial de o luna.

b) restricționarea accesului

In anumite situatii, s-ar putea nu putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor Dvs. cu caracter personal din cauza unor restricţii legale. Intr-un astfel de caz, vom comunica motivul acestui refuz.

c) imposibilitatea identificării

In anumite cazuri, s-ar putea nu putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. In astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii Dvs. în conformitate cu aceasta secțiune, cu exceptia cazului în care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

d) exercitarea drepturilor Dvs.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs., cu exceptia dreptului de a va adresa justitiei, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin modalitatile prevazute la art. II (email, telefax sau prin posta) ori puteti veni in magazinele noastre sau puteti vizita www.digiromania.ro.

V.Operatorul nu utilizeaza procesul decizional bazat exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie pentru incheierea initierea si desfasurarea procesului de recrutare.

VI.Operatorul: (i) daca intentioneaza sa prelucreze date cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice alte informatii suplimentare relevante; (ii) aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii si asigura confidentialitatea acestora, conform legii; (iii) poate actualiza periodic prezenta Nota si anexele aferente, cu publicarea oricarei modificari pe www.digiromania.ro si cu anuntarea Dvs. in acest sens. De aceea, va recomandam sa vizitati periodic www.digiromania.ro.

  VII.In situatia in care:

 • vizitati oricare dintre website-urile Operatorului, informatii detaliate privind datele cu caracter personal exista pe respectivele website-uri si le puteti accesa (cum ar fi utilizarea cookies);
 • apelati Operatorul, daca este inregistrata convorbirea, veti fi atentionati prin mesaj vocal la inceputul respectivei convorbiri, urmand a va exprima optiunea in acest sens;
 • accesati oricare dintre aplicatiile gestionate de Operator, informatii detaliate privind datele cu caracter personal sunt continute de respectivele aplicatii si/sau de website-urile Operatorului ce gazduiesc aceste aplicatii (aplicatii precum Digicare).

VIII.a) Daca Operatorul va trece printr-o procedura de reorganizare ori de vanzare catre alte entitati, datele Dvs. vor fi comunicate catre respectivele entitati, conform legii.

b) Operatorul incheie procese de recrutare cu persoane care au cel putin 18 ani.

  IX. Candidatul declara ca, anterior semnarii, a citit si a inteles integral prezenta Nota si anexele acesteia. De asemenea, Candidatul are cunostinta de faptul ca semnatura sa pe acest document are semnificatia primirii prezentei Note.

   X. Prezenta Nota a fost semnata azi ................... in 2  exemplare originale de valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.

 

OPERATOR                                                                                                                                 CANDIDAT

Prin:

Prenume si nume: ............................                                                          Prenume si nume: ..........................

Functia: .............................................                                                                                                      Semnatura: ................................. Semnatura: .......................................

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN CAZUL CANDIDATILOR IN PROCESUL DE RECRUTARE

 

 

 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

 

           SCOPURILE      PRELUCRARII

 

PERIOADA  DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

 

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL IN AFARA UNIUNII EUROPENE SI A SPATIULUI  ECONOMIC  EUROPEAN

 

 

 • Prenume si nume

 

 • Adresa, numar de telefon si/sau adresa de email

 

 • Orice date cu caracter personal continute in cv-ul trimis Operatorului [precum adresa de email, varsta (daca este mentionata), data nasterii (daca este mentionata) studii, titlul/calificativul obtinut, istoric profesional (angajatori/parteneri, functiile detinute, perioadele, sarcini/misiuni indeplinite), hobby-uri (daca sunt mentionate), recomandari si datele de contact ale persoanelor ce au furnizat recomandari (daca sunt mentionate)]

 

 • Concluziile discutiilor de evaluare a competentelor profesionale si personale

 

 • Informatiile obtinute de Operator precum recomandari despre Candidat, informatii furnizate de agentiile de recrutare (acolo unde este cazul)

 

 • Functia pentru care Candidatul aplica

 

 • Oferta de angajare, cu toate elementele acesteia

 

 • Semnatura candidatului caruia i se face oferta de angajare

 

 

 

 

 

Desfasurarea procesului de recrutare

 

 

 

 

 

 

Gestionarea bazei de date a Operatorului in vederea initierii unui nou proces de recrutare/reluarii procesului de recrutare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pana la 3 ani si 6 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6, alin. 1, lit.b) din Regulament

 

Interesul legitim al Operatorului  in contextul recrutarii personalului necesar desfasurarii activitatii sale (art. 6, alin. 1, lit. f din Regulament)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este cazul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este cazul