Giveaway Finance Recruitment Day

Regulament participare concurs Finance Recruitment Day

21.12.2023 –05.01.2024

Articolul 1 - Organizatorul

1.1 Organizatorul concursului denumit “Giveaway Finance Recruitment Day” (denumită în continuare “Concurs”) este Catalyst Solutions SRL, cu sediul în România, Strada Pitar Moș, Nr 6, Etaj 4, Sector 1, București, având cod unic de înregistrare fiscală RO17304500, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4003/2005, prin administrator Dragoş Gheban.

1.2 Concursul se va desfăşura prin intermediul Organizatorului şi se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) a căror respectare este obligatorie pentru toți participanții.

1.3 Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii declară și recunosc ca au luat cunoștință de prevederile Regulamentului și că acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și înțeleg că în acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului. Participanţii se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Articolul 2 - Durata şi locul de desfăşurare a Concursului

2.1 Campania este organizată şi desfăşurată exclusiv pe teritoriul României.

2.2 Perioada campaniei este 21.12..2023, ora 00:00:00-05.01.2024, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Concursului”).

2.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, cu respectarea prevederilor incluse în art. 3 din prezentul Regulament.

2.4 După data încetării Concursului 05.01.2024, ora 23:59:59, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

Articolul 3 - Regulamentul Concursului

3.1 Regulamentul Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată de desfășurare a Concursului.

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, ulterior înștiințării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia cu minim 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi aduse la cunoștința publicului prin actualizarea Regulamentului. Comunicarea Regulamentului actualizat către public se va face prin modalitățile anunţate în art. 3.1, anterior intrării lor în vigoare, cu minimum 24 de ore.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și / sau cu rol informativ.


Articolul 4 - Dreptul la participare
 

4.1 Participarea la acest Concurs este accesibilă oricărei persoane fizice, denumită în continuare „Participant”, care:

 1. are domiciliul / reședința (chiar şi temporară) în România, posesoare a unei cărți de identitate sau buletin, care, la data înscrierii, a împlinit vârsta de 18 ani;
 2. este rezidentă fiscal în România;
 3. în sensul legii este major, cu capacitate deplină de exerciţiu;
 4. indeplineste toate criteriile din descrierea concursului;
 5. îndeplineşte cumulativ condițiile din Secţiunea 7 - Mecanismul desfășurării Campaniei, din prezentul Regulament.
  1. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie următoarele persoane:
 6. persoanele a căror vârstă este mai mica de 18 ani la data înscrierii în Campanie;
 7. prepuşii (inclusiv însă fără a se limita la angajații) Organizatorului sau ai grupului de societăți din care face parte Organizatorul;
 8. membrii familiilor prepuşilor menționați la punctele a) si b) de mai sus (constând din copii, părinţi, soţ/soţie, frate/sora)

4.3 Organizatorul poate verifica oricând măsura în care o persoană respectă prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată sau îi sunt aduse la cunoștință încălcări sau nerespectări ale Regulamentului sau nerespectări ale condițiilor impuse pentru participarea în Concurs, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputația Companiei, Organizatorului sau a celorlalte părți implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea / anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor după caz, și / sau descalificarea Participanților implicați, chiar şi a câștigătorilor. În toate cazurile în care exercită această prerogativă, Organizatorul nu datorează nicio despăgubire de orice natura sau plată Participantului descalificat.

4.4 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câştigarea de premii în cadrul Concursului de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Concurs, stipulate în prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate şi de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor astfel de persoane la Concurs, cât și persoanele care au participat, in mod incorect la Concurs.

4.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice orice participare la Concurs, ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a nu acorda premi Participanţilor care încalcă prevederile Regulamentului. Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea Participantului în cauză din Concurs fără nici o obligaţie din partea Organizatorului de a informa Participantul cu privire la eliminarea sa din Concurs.

Articolul 5: Premiile concursului
 

5.1 În cadrul concursului vor fi acordate un premiu, prin tragere la sorţi, conform mecanismului descris la art. 6 de mai jos, constând în:
a.un voucher EMAG fiecare in valoare de 200 ron.
5.2 Premiul se va acorda la finalul concursului, prin tragere la sorți, luând în considerare participanții care au indeplinit criteriile de participare. La tragerea la sorti participa toti oamenii care au respectat criteriile in perioada concursului;

5.3 Participantul declarat câștigător în cadrul acestui Concurs, nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani, de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri sau schimbarea caracteristicilor premiilor câștigate.

5.4 Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului. Modul în care Participanţii câștigători utilizează premiile se realizeaza pe propria răspundere a acestora.

5.5 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi implicat în disputele cu privire la dreptul de proprietate asupra premiilor Concursului. Niciun litigiu având ca obiect dreptul de proprietate asupra premiilor Concursului nu va influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul Participantului care respecta prevederile acestui Regulament și este declarat câștigător. Din momentul în care câștigătorii intră în posesia premiului Concursului, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea premiilor acordate, in limitele legale. Garanția pentru produsele oferite drept premii, daca este cazul, va fi acordată în limitele și potrivit certificatului de garanție emis de către producătorul acestora.
 

Articolul 6 - Mecanismul desfăşurării Concursului
 

6.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. Participantul trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus
 2. Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Concursului, menționată la art. 2 din Regulament;
 3. Participantul urmează etapele necesare înscrierii în Concurs, aşa cum acestea sunt detaliate in art. 7 din Regulament.

Articolul 7 - Validarea Câştigătorului

7.1 Potenţialii câștigători ai Premiilor oferite la finalul concursului, desemnați în cadrul tragerii la sorți electronice realizate prin platforma random.org, un program cu distribuție aleatorie, vor fi anunțați de reprezentantul Organizatorului telefonic, sunați de maximum două ori, cât și prin primirea unui E-Mail, la care câștigătorul are timp 3 zile lucrătoare să confirme citirea conținutului și 24 de ore din acel moment să trimită documentele necesare. Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, reprezentantul Organizatorului îi va comunica fără echivoc persoanei care a răspuns anunțului şi care urmează să revendice premiul faptul că niciun potențial câștigător nu va fi considerat ca fiind câştigător al premiului până când nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Pentru validare îi vor fi solicitate următoarele date: numele și prenumele așa cum sunt acestea menționate în actul de identitate, vârsta şi adresa de e-mail. În cazul în care, participantul destinatar al anunțului nu răspunde, din motive independente de voința Organizatorului (participantul extras la tombolă nu răspunde la telefon și nici pe E-Mail, in intervalul definit anterior), acesta va fi declarat neeligibil în calitate de câștigător, urmând a se apela succesiv la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând aceeași procedură de validare.

Pentru validarea finală, reprezentanţii Organizatorului vor solicita potenţialului câştigător să facă dovada actului de identitate în maximum 24 de ore de la extragerea câștigătorilor, prin trimiterea pe e-mail la adresa ana.guse@catalyst.ro a unei copii după acesta. De asemenea, câștigătorul va fi nevoit să semneze un proces verbal de tipul predare-primire, în același interval de 24 ore.

Potențialul câștigător are obligația să se asigure că datele sale personale trimise prin e-mail pot fi identificate și sunt lizibile cu uşurinţă.

În cazul în care termenul de 24 de ore nu a fost respectat de către un potenţial câştigator sau acesta trimite documentația specificată mai sus incompletă sau ilizibilă, participarea acestuia la Concurs va fi invalidată de către Organizator, urmând a se proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care acestea au fost extrase, reluându-se validarea în aceleași condiții.

7.2 Transmiterea premiului se va face astfel:

7.2.1 Premiul va fi livrat prin email, la adresa specificată de către câștigător în timpul procesului de validare, în termen de maximum 30 de zile de la data validării finale.

7.3 Câștigătorul premiului nu poate ceda premiul, în integralitate sau parţial, unor alte persoane, anterior predării acestor premii de către Organizator, fără acordul scris al Organizatorului.

7.4 Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care participantul desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza faptului că adresa de e-mail indicată drept date de contact este incorectă și / sau numărul de telefon indicat drept date de contact este incorect, nealocat sau în afara ariei de acoperire.

7.5 În situația în care premiul Concursului nu este acordat din motive independente de voința Organizatorului, acesta rămâne la dispoziția Organizatorului care poate organiza, dacă va considera necesar, o extragere specială pentru a desemna un nou câştigător și rezerve sau care poate organiza un altă Concurs, după caz.

7.6 Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu potențialii câștigători sau câștigătorul premiului Concursului după expirarea termenelor de revendicare, sau cu alți participanți în afara obligaţiilor asumate prin prezentul Regulament.

7.7 Organizatorul se obligă să facă public numele câştigătorilor validat și premiul acordat în cadrul Concursului (numele, prenumele și premiul câştigat). În acest sens, Organizatorul va afişa pe toate paginile de social media (precum Facebook, Instagram şi LinkedIn) ale Hipo.ro câştigătorul'

7.8 Procedura de validare este aceeași și pentru rezerve.

Art. 8 - Taxe și impozite

8.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare şi să vireze impozitul aferent premiului acordat câștigătorului, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Suplimentar faţă de impozitul cu reținere la sursă aplicabil pentru premiile obţinute, dacă este cazul, orice alte obligații de natura fiscală în legătură cu acestea, dacă există, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului. De la data la care câștigătorul intră în posesia premiului acordat în cadrul Campaniei, toate cheltuielile legale aferente acestui premiu revin câştigătorului respectiv.

Art. 9 - Limitarea răspunderii

9.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs sau imaginea Organizatorului.

9.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 1. Imposibilitatea câştigătorului de a intra în posesia premiului / de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;
 2. Erorile în datele furnizate de către câștigători; acurateţea datelor de contact este responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câștigător;
 3. Probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a Participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care accesează chestionarul, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la înscrierea în Concurs;
 4. Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament;
 5. Toate prejudiciile suferite de către orice participant desemnat câştigător în legătură cu premiul câştigat;
 6. Standardele de calitate ale produselor oferite în calitate de premii;
 7. Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului transmiterii premiilor conform art. 7.2. (acestea nu vor fi luate în considerare de către Organizator);
 8. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de către orice câştigător în legătură cu premiul câştigat. Participanţii înțeleg și recunosc că Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru oricare și toate eventualele prejudicii sau vătămări suferite de către Participanţi sau cauzate unor terți ca urmare a utilizării premiului. În cazul în care Participanţii desemnaţi câștigători suferă un prejudiciu/vătămare ca urmare a utilizării normale a premiului și din cauza unor vicii de fabricaţie ale premiului, se vor adresa producătorului, potrivit informațiilor din certificatul de garanție care va însoți premiul.

 

9.4 Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

9.5 Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, cu excepția cazului în care acestea se datoreaza unor acte de culpă gravă sau unor acte intenționate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.

Art. 10 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la această Campanie, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 679/2O16 (în continuare „RGPD”), legislaţia subsecventă în domeniu și prevederile din prezenta Secțiune, în mod direct.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se înscriu în Campanie potrivit Regulamentului Oficial (Participanţii, incluzând Câştigătorii), indiferent dacă se dovedește ulterior că aceste persoane nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate Participanți potrivit Regulamentului Oficial.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic pentru fiecare:

(i) Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt prelucrate în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniei, în scopul desfășurării Campaniei, desemnării câștigătorilor, validării, atribuirii premiilor, soluţionării plângerilor formulate de Participant în legătură cu derularea Campaniei.

 

De asemenea, în temeiul relației contractuale, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participanţilor pentru desemnarea câştigătorilor, prin tragere la sorţi electronică, prin platforma random.org, un program cu distribuție aleatorie, respectiv prin mijloace electronice automate de prelucrare a datelor personale fără intervenție umană potrivit prezentului Regulament. Participanţii au posibilitatea de a formula reclamații și de a contesta modul de desfășurare a Campaniei potrivit Regulamentului.

(ii) Datele Participantilor câştigători sunt prelucrate și în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale care incumba Organizatorului (cum ar fi cele în materie financiar-contabilă, fiscală, de arhivare).

Publicarea datelor Participanţilor câștigători se poate realiza în temeiul obligaţiei legale care incumbă Organizatorului potrivit legislației în domeniul comercializării produselor și serviciilor de piaţă.

Anumite date cu caracter personal aparținând Câștigătorilor (de exemplu, date din actul de identitate, precum CNP-ul sau seria și numărul) sunt prelucrate în temeiul obligației impuse de legislaţia financiar-contabilă şi fiscală privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, atunci când valoarea premiului câștigat este mai mare de 6oo RON. Ulterior, anumite date ar putea fi păstrate în continuare având în vedere obligațiile de arhivare.

(iii) Datele Participanților pot fi prelucrate de Organizator și în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul obligației legale ce îi revine potrivit legislației specifice.

(iv) Organizatorul poate prelucra date și în scopul soluționării altor plângeri decât cele menționate mai sus la punctele (i) şi (iii), formulate de persoanele care se consideră vătămate, în temeiul interesului legitim al acestuia.

De asemenea, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apărarea drepturilor acestuia, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și / sau inițierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, în temeiul interesului legitim al Organizatorului.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt în principal obținute direct de la persoanele vizate și includ de exemplu:

 • pentru Câştigătorul Marelui Premiu: seria şi numărul actului de identificare, codul numeric personal şi copie după actul de identitate (de regulă buletin, carte de identitate, pașaport sau certificat de naștere, după caz).

Furnizarea acestor date este necesară pentru executarea contractului, respectiv pentru a asigura participarea în cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară desfășurării Campaniei, iar ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislaţia financiar-contabilă, fiscală, respectiv de arhivare.

În calitate de persoane vizate de activitățile de prelucrare beneficiați de următoarele drepturi conform prevederilor legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal:

 1. acces la date: puteți solicita și primi o confirmare de la Organizator cu privire la detaliile prelucrărilor de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde şi cât timp le stocăm, cine are acces la ele etc.);
 2. rectificare: dacă datele pe care le utilizăm sunt inexacte sau incomplete le puteți actualiza printr-o cerere (exemplu: dacă v-ați schimbat numărul de telefon sau adresa de e-mail ne puteţi contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat împreună cu cel de restricţionare sau cu cel de opoziţie;
 3. ştergere: puteți solicita să ștergem o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastră. Important/ Nu vom putea da curs cererii în toate cazurile (exemple: legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioadă; datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apărarea unui drept în instanță);
 4. restricţionare: puteți solicita să nu utilizăm datele care vă privesc, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări pe care ne-aţi transmis-o și anume:
 • solicitare de rectificare a datelor;
 • opoziţie faţă de ștergerea datelor în situația unei prelucrări ilegale;
 • solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apărarea unui drept;
 • opoziţie faţă de prelucrarea datelor — a se vedea pct. (f) de mai jos.
 1. portabilitate: puteți cere ca datele pe care ni le-ați furnizat să vă fie comunicate pe un suport utilizat în mod curent, într-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteți cere ca datele care vă privesc să fie trimise către un alt operator;

Important! Legea ne obliga sa dăm curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior în baza consimţământului dumneavoastră sau pentru derularea contractului încheiat cu noi și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

 1. opozitie: vă puteți opune prelucrărilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim.

Important! Legea ne obligă să dăm curs cererii doar pentru prelucrările realizate în scop de marketing direct (exemplu: dacă primiți e-mailuri cu reclame de la noi ne puteţi solicita dezabonarea). În celelalte cazuri, vom pune în balanţă interesele noastre şi respectiv situaţia dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. De aceea, vă rugăm să ne explicați și de ce vă opuneţi prelucrării atunci când formulaţi cererea;

 1. procesul decizional automatizat: ca regulă, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o măsura semnificativa (exemplu: refuzul automat de a încheia un contract cu dumneavoastră, bazat pe o prelucrare automată de date);

În cazul proceselor decizionale automate utilizate în Campanie, așa cum acestea sunt descrise mai sus, aveți dreptul de a contesta decizia, de a vă exprima punctul de vedere și de a obține o verificare din partea unui factor uman potrivit detaliilor din Regulament.

 1. retragerea consimţământului: dacă prelucrăm datele pe baza consimţământului dumneavoastră, îl puteţi retrage oricând.

Important! Retragerea consimţământului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrările efectuate în alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

 1. plângere: dacă sunteți nemulţumit, vă puteți adresa oricând Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, București, România) sau instanţelor competente.

 

Pentru mai multe informații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa Organizatorului la adresa de e-mail: suport@hipo.ro, respectiv la adresa Pitar Moş nr. 6, Etaj 2, Sector 1, Bucureşti.

Art. 12 - Încetarea campaniei. Forţă majoră.

12.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute la art. 2, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

12.3 Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație, cu respectarea prevederilor art. 3 de mai sus.

Art. 13 - Contestaţii şi litigii

13.1 Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea a câștigătorilor vor fi luate în considerare dacă sunt recepţionate de Organizator la adresa Pitar Moş nr. 6, Etaj 2, Sector 1, Bucureşti, până la data de 22.12.2023, inclusiv. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

 

13.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanțele judecătoreşti române competente.

13.3 Reclamațiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului transmiterii acestuia către Câștigător nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

13.4 Prezentul Regulament și întreaga Campanie este guvernată de legea română.

Art. 14 - Publicitate

14.1 Prin înscrierea și participarea la Campanie, câştigătorul cedează cu titlu gratuit Organizatorului dreptul exclusiv de a-i folosi numele în toate platformele de social media asociate brand-ului Hipo.ro (platforme precum Facebook, Instagram, TikTok şi Linkedin), cu scopul anunţării Câştigătorului şi a premiului câştigat conform art. 7.7 din prezentul Regulament.

Art. 15 - Alte clauze

15.1 Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

15.2 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

15.3 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

15.4 Pentru informații suplimentare privind Campania, prezentul Regulament, respectiv pentru alte comunicări cu Organizatorul, de exemplu, reclamaţii, corespondență cu privire la premii și altele, va rugăm să utilizați adresa de e-mail suport@hipo.ro

Organizator,

Catalyst Solutions S.R.L.

 

Va recomandam si:

Angajatori de TOP revine cu peste 10.000 de joburi. Prima Academie de Carieră din țară