Politica GDPR - Apa Nova Bucuresti

Confidențialitatea aplicației tale și protecția datelor personale sunt importante pentru Apa Nova București. Înainte de a aplica pentru acest post în cadrul Apa Nova Bucuresti, consultă :

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CANDIDAȚILOR
Aplicabilă începând cu data de 1 septembrie 2021
Protecția datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Apa Nova București SA și restul Companiilor Veolia din România. Apa Nova București depune toate eforturile pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile aplicabile la nivel european, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (GDPR) dar și în conformitate cu legislația națională aplicabilă în domeniul protecției datelor (exemplu, legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice). Această notă de informare (Nota) are ca și scop informarea persoanelor interesate de oportunitățile de angajare din cadrul Apa Nova București cu privire la prelucrările de date pe care le realizăm în procesul de aplicare pentru un post vacant și în procesele de selectare, evaluare și ofertare a candidaților. 1. DEFINIȚII 1. Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin raportarea la anumiți identificatori cum ar fi nume, serie buletin, adresă, adresa de e-mail, sau prin raportarea la unul sau mai mulți factori specifici: fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai acelei persoane fizice. 2. ANB / Noi / Operator de Date înseamnă APA NOVA BUCUREȘTI SA, societatea română cu sediul în BUCUREȘTI, str. TUNARI, nr. 60A, Clădirea Ștefan Cel Mare, etajele 6-9, sectorul 2, cod poștal 020528, având Identificator Unic la nivel European (EUID): ONRC.J40/9006/1999, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9006/1999, cod fiscal/ cod unic de înregistrare RO12276949, cod IBAN RO33BRDE450SV01059614500, deschis la BRD-SMCC. Apa Nova București este o companie care face parte din grupul Veolia Franța. 3. Companie din Grupul Veolia România înseamnă orice societate din România în care Grupul Veolia Franța deține, direct sau indirect, controlul conducerii și a deciziilor de management, prin deținerea de drepturi de vot, contractual sau în orice alt mod. Pe teritoriul României există 8 entități juridice din Grupul Veolia. 4. Partener înseamnă o persoană sau o entitate, alta decât ANB, care prelucrează date cu caracter personal pe seama ANB. 5. Candidatul / Dumneavoastră înseamnă orice persoană fizică (inclusiv un angajat existent al ANB), interesată de o oportunitate de angajare în cadrul Apa Nova București, care ne transmite Nouă sau Partenerilor noștri date cu caracter personal sau documente care conțin date cu caracter personal, în scop de recrutare profesională. 6. Nota de informare a Candidaților înseamnă acest document cu toate modificările și anexele sale. 2. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII 1. Prelucrăm Datele cu caracter personal în principal, în următoarele scopuri: a. În procesul de aplicare pentru un post în cadrul Apa Nova București, de selecție, evaluare și recrutare a candidaților (ex. Contactarea pentru stabilirea interviului, compararea abilităților profesionale cu cele necesare pentru postul disponibil). Temeiul juridic pentru realizarea acestor prelucrări este articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. b. În procesul de a) ofertare și încheiere a contractului de muncă, inclusiv pentru îndeplinirea unor obligații legale pe care ANB trebuie să o respecte precum sunt cele din domeniul ocupării forței de muncă și domeniul securității și sănătății în muncă și b) în procesul de răspunsuri la cererile întemeiate ale autorităților. Pentru realizarea acestor prelucrări, temeiurile sunt: art. 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR și art. 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR, respectiv: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. 2. Suplimentar, vom mai prelucra datele dvs. în următoarele scopuri, în conformitate cu art. 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terț: • Statistici și analize (ex. volum de aplicanți, așteptări salariale pentru anumite poziții); • Îmbunătățirea proceselor interne (ex. Contactarea dvs. pentru solicitarea de feedback cu privire la procesul de recrutare) • Control intern, audit intern sau extern (ex. Verificări interne cu privire la modul în care s-a desfășurat un proces de recrutare) • Gestionarea proceselor de securitate fizică și a sistemelor, gestionarea cazurilor de fraudă • Pentru a vă informa cu privire la alte oportunități profesionale din cadrul ANB, dar doar pentru o perioada de 6 luni de la data la care ati aplicat pentru o pozitie in cadrul companiei noastre. 3. Atunci când ne veți da acordul, conform art. art. 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific, vom prelucra datele dvs. de contact 2 și datele din cuprinsul CV-ului pentru o perioada de 1 an si pentru a vă informa cu privire la alte oportunități profesionale din cadrul ANB sau din cadrul Societăților Veolia din România. 3. DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 1. Vom prelucra doar datele strict necesare pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus. Astfel, în funcție de etapa în care vă aflați, putem prelucra diferite date cu caracter personal după cum vom detalia în cuprinsul acestui articol. 2. Etapele prin care poate trece aplicația dvs. sunt următoarele: Etapa de aplicare În această etapă vom prelucra următoarele date cu caracter personal: a. Date de identificare completate în aplicație: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon de contact b. CV-ul pe care ni-l trimiteți dvs. Acest document, de regulă, conține atât datele dvs. de identificare dar și date despre studii, cursuri, certificări și experiența dvs. profesională c. Alte informații pe care ni le furnizați dvs. și care se pot găsi în CV, ca de exemplu: referințe profesionale, aptitudini personale, hobby-uri și pasiuni d. Dacă dețineți un profil public, datele profesionale existente pe profilul dvs. profesional (ex. Articole publicate, comentarii, opinii) Puteți aplica pentru o oportunitate profesională în cadrul ANB prin următoarele modalități: a. Direct pe site-ul ANB, la secțiunea Cariere: https://www.apanovabucuresti.ro/despre-noi/cariere. Aplicația dumneavoastră va fi transmisă direct echipei de recrutare din cadrul ANB b. Prin intermediul site-urilor de specialitate (ex. Ejobs, Linkedin, etc) sau ale agențiilor de recrutare cu care colaborăm în scop de colectare a aplicațiilor și recrutare / evaluare (după cum este cazul) c. Suplimentar față de canalele de mai sus, pentru angajații ANB care doresc să aplice pentru o altă poziție în cadrul companiei, aceștia au la dispoziție aplicația Talent Hub Pentru respectarea principiului de minimizare a datelor, vă solicităm ca în această etapă să nu ne transmiteți copii ale actelor de identitate, ale cursurilor obținute sau alte documente ce conțin date personale. Precizăm că astfel de documente nu ne sunt necesare în etapa de aplicare și nu vor prezenta un avantaj în evaluarea candidaților. Vă vom contacta în scopul derulării acestui proces și a proceselor ulterioare folosind datele de contact transmise în aplicație sau în CV (ex. prin email, apel telefonic, SMS). Aveți dreptul de a vi se pune la dispoziție informațiile luate în vedere, precum și dreptul de a le contesta. Utilizarea acestor surse externe se realizează doar pentru a analiza și a verifica experiența profesională și integritatea candidaților. Etapa de selecție și recrutare În cazul în care aplicația dvs. a fost selectată în urma etapei de aplicare, în funcție de tipul postului disponibil pentru care ați aplicat, vom prelucra, în mod suplimentar față de datele menționate la pct. 3.2.1 și: a. Datele rezultate din aplicarea unor testări relevante pentru poziția la care ați aplicat (ex. testarea cunoștințelor tehnice, testarea unor aptitudini profesionale, testări psihologice) b. Datele rezultate din interviul pe care îl veți avea cu echipa de recrutare și / sau echipa managerială c. Datele rezultate din scrisori de recomandare / referințele profesionale d. Imagini colectate de camerele video, atunci când veți vizita una dintre locațiile ANB în scopul susținerii unui interviu sau în scopul evaluării. Aceste date sunt prelucrate în mod incidental, scopul principal pentru prelucrarea acestor date fiind acela de îndeplinire a obligațiilor de pază și protecție a locațiilor ANB precum și pentru gestionarea incidentelor de securitate fizică. Etapa de ofertare și semnare a contractului de muncă În cazul în care ați fost selectat pentru a deveni un angajat al ANB, vă vom transmite propunerea noastră de colaborare. Dacă veți accepta oferta noastră, vă vom solicita și vă vom prelucra următoarele documente și date în scopul încheierii contractului de muncă și a respectării obligațiilor noastre legale: 3 a. Copia actului de identitate b. Copiile documentelor de studii și certificări c. Documente care să ateste experiența și vechimea în muncă d. Contul bancar pentru realizarea plății salariului și a altor beneficii din pachetul salarial e. Numărul de telefon personal și adresa de email personală pe care doriți să primiți corespondența legată de încheierea și executarea contractul de muncă f. Referințele și recomandările profesionale Tot pentru acest scop, veți realiza și testările medicale obligatorii care vor atesta dacă sunteți apt din punct de vedere medical pentru realizarea activităților profesionale, conform fişei de identificare a factorilor de risc profesional. Noi vom primi de la clinică medicală doar încadrare în categoria de risc profesional: apt vs. inapt. În cazul în care pachetul dvs. salarial include și beneficii pentru membrii familiei, vă vom solicita și documente și date despre aceștia (ex. Certificatul de căsătorie, certificatul de naștere al copilului). Datele acestora vor fi folosite exclusive în scopul oferirii beneficiilor din pachetul salarial. În cazul în care, prin natura activităților pe care le veți realiza în baza fișei de post, este obligatorie, prin lege, prezentarea cazierului judiciar, acest document va fi solicitat la angajare. 3. Cum realizăm procesul de selectare, evaluare și ofertare a candidaților Atunci când pornim un proces de recrutare, scopul nostru este acela de a selecta acel candidat care se potrivește cel mai bine cu cerințele tehnice necesare pentru realizarea activităților din fișa de post, cultura noastră organizațională și așteptările echipei manageriale. Deciziile cu privire la candidații care vor primi o ofertă de angajare din partea ANB se iau de către echipa managerială împreună cu departamentul HR. În procesul decizional vor fi luate în considerare și interpretare toate informațiile colectate în cadrul etapei de aplicare și celei de evaluare și recrutare, oferind întotdeauna egalitate de șanse tuturor candidaților. Atunci când vom aplica testări sub forma unor chestionare, rezultatele pot fi generate automat. Aveți dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automat și de aceea Noi vom avea în vedere ca întotdeauna, rezultatele testelor să fie confirmate și interpretate în baza interacțiunii dintre dvs. și specialiștii noștri. 4. De unde avem datele dumneavoastră a. Direct de la dvs., atunci când, din propria inițiativă, aplicați direct pe site-ul nostru sau, la cererea noastră, atunci când noi vă solicităm anumite documente și dvs. ni le furnizați b. De la Partenerii noștri, atunci când procesul de aplicare și recrutare se desfășoară prin intermediul sau cu ajutorul Partenerilor noștri (site-uri de recrutare, agenții de recrutare) c. De la angajați de-ai noștri, care, la solicitarea dvs. Ne transmit datele dvs de contact și/ sau CV-ul dvs. d. De pe conturile de socializare publice, online create de dvs. e. Din interpretarea și corelarea: informațiilor furnizate direct de dvs. sau terți, a rezultatelor la testări, a interacțiunilor cu dvs, a recomandărilor primite - date deduse. 5. Destinatarii datelor dumneavoastră În primul rând dorim să vă asigurăm de faptul că datele dvs. nu vor fi transmise terților în scop de marketing și publicitate. Atunci când parte sau toate activitățile legate de Scopurile menționate la punctul 2 din această notă sunt realizate prin intermediul sau cu ajutorul Partenerilor noștri, aceștia vor avea acces la acestea, cu respectarea principiilor de minimizare impuse de GDPR. Partenerii noștri pot acționa fie ca și Împuterniciți ai ANB, fie în calitate de Operatori Independenți sau Operatori Asociați atunci când vă prelucrează datele. În mod concret, folosim următoarele categorii de Parteneri: • Alte companii Veolia din România • Partenerii din domeniul IT&C, pe care îi contactăm pentru gestionarea serviciului informatic și de securitate al ANB, mentenanța Site-lui ANB și a echipamentelor tehnice (inclusiv gestiunea emailurilor profesionale de pe care corespondăm cu dvs.) • Site-urile de specialitate unde publicăm oportunități de angajare (ex. Linkedin, Ejobs); https://www.ejobs.ro/disclaimer.php#privacy_policy, https://www.bestjobs.eu/ro/legal/confidentiality?type=user, https://ro.jooble.org/info/privacy, https://www.indeed.com/legal?hl=en&redirect=true, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv, https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/confidentialitate • Agenții de recrutare care pot realiza parte a procesului de aplicare, evaluare, recrutare • Specialiștii care ne pot oferi suport în interpretarea rezultatelor obținute de dvs. la testele aplicate în procesul de recrutare • Clinicile medicale care realizează testările obligatorii pentru angajare https://www.medlife.ro/gdpr 4 • Autorități și instituții publice, instanțele de judecată atunci când ni se solicită furnizarea acestor date sau există o obligație legală să le furnizăm (ex. Înscrierea contractului de munca la Inspectoratul Teritorial de Muncă) • Consultanții terți (ex. avocați externi, mediatori, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii, audituri interne sau externe ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora • Entitățile care ne furnizează sistemul de monitorizare video, inclusiv operatorul de comunicații electronice, atunci când, în procesul de recrutare, vă prezentați în locațiile ANB • Platforme on-line de socializare (Linkedin) atunci când decideți să publicați anumite comentarii pe paginile noastră oficiale sau atunci când decideți să utilizați chat-ul de pe aceste pagini • Societăți care furnizează sondaje de opinie, atunci când ne dorim să evaluăm gradul dvs. de satisfacție în procesul de recrutare. 6. Unde ținem datele dumneavoastră Datele dumneavoastră pot fi ținute: a. în mediu digital, pe sistemele și serverele noastre sau ale Partenerilor noștri, localizate în Spațiul Economic European; b. În format fizic, în arhiva de date ANB, aflată în București; 4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 1. Despre drepturile dvs. Atunci când vi se prelucrează date cu caracter personal, aveți anumite drepturi fundamentale pe care le vom detalia mai jos. Este important să subliniem că drepturile conferite de legislație nu sunt drepturi absolute – ele trebuie întotdeauna să fie echilibrate în funcție de circumstanțele în care datele sunt prelucrate, măsurile tehnice și organizatorice implementate de operator, scopurile pentru care sunt prelucrate și temeiurile pe care se întemeiază prelucrarea. Totodată, prin exercitarea drepturilor dumneavoastră nu ar trebui să fie afectate în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. 2. Cum vă puteți exercita drepturile. Anumite drepturi pot fi exercitate extrem de simplu (ex. Dreptul de a vă opune prelucrărilor de date prin tehnologiile de tip cookies) însă pentru celelalte situații când doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să depuneţi o cerere scrisă, datată și semnată de către dumneavoastră la adresa de corespondență: Strada Tunari nr. 60A, Clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2, București, România - Registratura Generală. Recomandarea noastră este să utilizați formularul tipizat pe care îl puteți accesa pe https://www.apanovabucuresti.ro/termeni-si-conditii. De asemenea, puteți contacta și biroul Ofițerului de Protecție a Datelor, prin transmiterea unui email la adresa ro.anb.dpo@veolia.ro Atunci când primim o solicitare de la dumneavoastră, facem toate eforturile pentru a trata cu prioritate și în sensul solicitat de persoana vizată, însă dacă veți fi nemulțumit de răspunsul nostru și soluția oferită, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale cărei detalii le puteți găsi pe www.dataprotection.ro. 3. Care vă sunt drepturile? a. Dreptul de a fi informat corect și complet. În vederea informării Candidaților cu privire la prelucrarea datelor lor, ANB va face toate demersurile posibile și rezonabile pentru aducerea la cunoștința dumneavoastră a prezentei Note de Informare conform art. 13 și 14 din GDPR (după cum este cazul). Printre metodele de informare enumerăm următoarele: • publicarea Notei de Informare pe Site-ul ANB, secțiunea Cariere; • transmiterea automată, pe adresa de email înscrisă de dvs, la momentul completării aplicației pentru o poziție în cadrul ANB a linkului de pe site-ul ANB, unde puteți consulta acest document; • transmiterea acestei Notei de Informare sau a linkului către această Notă de informare, la momentul primirii unei aplicații spontane prin alte canale decât cele oficiale, menționate la punctul 3.2.1. b. Dreptul de acces. Acest drept reprezintă dreptul de a primi de la ANB confirmarea că vi se prelucrează datele cu caracter personal, precum și accesul la o serie de informații, cum ar fi, dar fără a se limita la, categoriile de date cu caracter personal vizate, scopul prelucrării, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei. c. Dreptul la rectificare. Acest drept reprezintă dreptul de a solicita corectarea, fără întârziere nejustificată, a inexactităților sau a datelor care nu mai sunt actuale, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. d. Dreptul de a vă opune prelucrării. Dreptul de opoziție vă dă posibilitatea ca, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță. 5 În mod concret: • vă puteți opune, în orice moment și fără explicațiisuplimentare, prelucrărilor de date bazate pe consimțământ - adică acelor prelucrări la care facem referire la pct. 2.3 din Nota de Informare. • puteți obiecta la prelucrările de date realizate în temeiul interesului legitim al ANB - adică acelor prelucrări la care facem referire la pct. 2.2 din Nota de Informare, explicând de ce situația dumneavoastră concretă. După analizarea cererii dumneavoastră vom decide dacă interesul nostru legitim prevalează față de interesele și libertăților dumneavoastră și vă vom informa în acest sens. e. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat - Acest drept reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii sau măsuri luate exclusiv pe baza unei prelucrări automate, de natură a produce efecte juridice care privesc persoana dumneavoastră. f. Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră, în anumite circumstanțe. Acest drept mai este cunoscut și ca „dreptul de a fi uitat” și, de regulă, se aplică numai în anumite condiții, cum ar fi în cazul în care datele personale nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate inițial.
5. CÂT VĂ PĂSTRĂM DATELE Vă asigurăm că ANB a implementat o Politică de Retenție a datelor aplicabilă la nivelul tuturor activităților de prelucrare și a sistemelor în care există date. Politica de retenție este cunoscută de personalul ANB și impune aplicarea unor termene stricte de păstrare a datelor cât și implementarea unui set de măsuri cu privire la minimizarea accesului la datele cu caracter personal. În mod uzual, în procesele de recrutare profesională ANB păstrează datele dumneavoastră după cum urmează: a. Pentru candidații ale căror aplicații nu au fost selectate pentru etapa de interviu și testare – 6 luni de la încheierea termenului limită de aplicare. În cazul în care ați optat pentru contactarea dvs. ulterioară, pentru noi oportunități profesionale oferite de ANB sau societățile Veolia din România, vă vom reține datele pe o perioadă de 1 an b. Pentru candidații care sunt selectați pentru procesul de recrutare – 6 luni de la data încheierii procesului de alegere a candidatului care este ofertat. În cazul în care ați optat pentru contactarea dvs. ulterioară, pentru noi oportunități profesionale oferite de ANB sau societățile Veolia din România, vă vom reține datele pe o perioadă de 1 an c. Pentru candidații care devin angajați ai ANB, documentele transmise în procesul de recrutare vor face parte din dosarul de angajare și vor fi păstrate pe toata durata contractului de muncă și/sau a termenelor legale de păstrare a documentelor în legătură cu relația de muncă d. Imaginile colectate de camerele de supraveghere video din locațiile ANB sunt păstrate pe o perioadă de 30 zile de la data înregistrării e. Emailurile și corespondențele electronice dintre dvs. și angajații noștri sunt păstrare pe o perioadă de 6 luni. După expirarea termenelor de păstrare, documentele sunt distruse, șterse sau anonimizate.
6. DOCUMENTE CONEXE Această Notă de informare se completează cu: a. Politica ANB privind utilizarea Cookies disponibilă prin accesarea acestui link: https://www.apanovabucuresti.ro/politicacookies. Vi se aplică Politica privind utilizarea cookies dacă veți utiliza site-ul Apa Nova București pentru a ne transmite aplicația dvs. pentru o oportunitate profesională; b. Politica de confidențialitate și nota de informare aplicabilă angajaților Apa Nova București. Acest document vă este aplicabil în cazul în care deveniți angajatul nostru sau dacă sunteți deja angajatul nostru și doriți să aplicați pentru o altă poziție în cadrul companiei Apa Nova București. Acest document vă va fi furnizat la momentul semnării contractului de muncă.
7. MODIFICĂRI ADUSE NOTEI DE INFORMARE Aducem modificări Notei de informare ori de câte ori se impune – de exemplu, atunci când intervin noi scopuri, date prelucrate, categorii de destinatari