DSNAR Arad/ROMATSA având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, angajeaza 2 Meteorologi Aeronautici Tehniciani pentru BMA Brasov

Angajator: ROMATSA
Domeniu:
 • Transporturi
 • Tip job: full-time
  Nivel job: Student/Absolvent
  Orase:
 • Ghimbav
 • Actualizat la: 26.06.2024
  Remote work: On-site
  Scurta descriere a companiei

  ​​​​​​​
  Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, asigură organizarea și realizarea:
  - dirijarii si controlului traficului aerian,
  - informarii aeronautice
  - informarii de meteorologie aeronautica
  - telecomunicatiilor fixe si mobile aeronautice
  - protectiei navigatiei aeriene, din punct de vedere tehnic ș.a.

  Cerinte

  Condiţii de înscriere:
   Absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat,
   Fără antecedente penale,
   Stare de sănătate bună, dovedită prin Fișa de aptitudini (medicina muncii)
   Apt pentru lucrul în ture 12/36; 12/24 – 12/48 sau schimburi de 8 ore (ture de zi/noapte lucru în zile de sâmbătă, duminică, sărbători legale).
  Condiţii specifice:
   Persoanele admise în urma concursului/examenului vor trebui, premergător angajării la ROMATSA, ca o condiție obligatorie pentru angajare, să obțină:
  a) Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt meteorolog aeronautic tehnician cu licență”
  b) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ” Apt meteorolog aeronautic tehnician cu licență”
   Avizele de mai sus se pot obține doar de la o instituție medicală autorizată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru efectuarea controalelor medicale pentru personalul care lucrează în siguranța transporturilor, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic tehnician, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.
   Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus până la data de 27.06.2024 conduce la luarea în considerare de către RA ROMATSA – DSNAR Arad în vederea ocupării postului a următoarei persoane, în ordinea notelor finale, care îndeplineşte baremele și criteriile de selecție, în condițiile specifice descrise mai sus.
   Persoanele selecționate în urma concursului/examenului în vederea angajării:
  - vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă (CIM) pe perioada determinată de 6 luni, fiind încadrate pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Resurse Umane, cu timp parțial de muncă de 6 h/zi, perioadă în care vor urma un program de pregătire cu durata de o lună, desfășurat la București, în vederea obținerii licenței de Meteorolog aeronautic tehnician (MAT) Stagiar, în urma susținerii unui examen organizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).
  - În urma obținerii licenței de MAT Stagiar, salariații vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad, un contract de muncă pe perioadă determinată de 12 luni, pe funcția de MAT Stagiar în cadrul BMA Arad – Aplasament Brașov, cu normă întreagă de muncă de 8 h/zi, perioadă în care vor urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței de Meteorolog Aeronautic Tehnician gradul II, în urma susținerii unui examen organizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).
  - În urma obținerii licenței, vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă pe perioada nedeterminată, pe funcția de MAT gradul II în cadrul BMA Arad – Amplasament BRAȘOV.
   La debutul perioadei de școlarizare salariații vor încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se va obligă să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării CIM pe perioada nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal Meteorolog aeronautic tehnician stagiar până la finalul celor maxim 6 luni și respectiv Meteorolog aeronautic tehnician gr. II până la finalul celor maxim 12 luni ( în total maxim 18 luni), contractul de muncă va înceta la expirarea acestuia, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.
   Angajarea candidaților declați admiși se va face de la data de 01.07.2024. În cazul în care acest lucru nu este posibil, angajarea se va face de la o dată ce se va stabili ulterior.
   Facem precizarea că fiecare etapă a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, este maximă, fiecare se poate încheia înainte de termenul prevăzut în CIM în cazul obținerii licenței de stagiar/MAT Gr.II, deci încadrarea pe perioadă nedeterminată se poate face mult mai devreme în realitate.
   În cazul în care nu mai sunt persoane care să îndeplinească baremele de selecţie şi criteriile menționate anterior, procesul de selecţie va fi reluat.
   DSNAR Arad nu asigură locuință persoanei declarate câștigătoare.
  Înscrierea la concurs:
   Pentru înscriere la concurs/examen candidații vor depune la DSNAR Arad un dosar care va conține:
  o Cerere de înscriere la concurs/examen
  o Curriculum vitae
  o Copie după diploma de bacalaureat
  o Copie după documentul de identitate
  o Fișă de aptitudini - medicina muncii – Apt meteorolog aeronautic tehnician, apt lucru în tură.
  o Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
   Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele:maria.szkokanaroundromatsa.ro și marius.lucaciuaroundromatsa.ro
   Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate transmite și incomplet, urmând ca restul de acte să fie transmise cel mai tarziu până la data de: 14.06.2024, ora 10.00
   Data limită de transmitere a dosarului de înscriere este: 14.06.2024 ora 10.00.
   Actele transmise în copie prin e-mail vor fi prezentate în original, la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.

  Desfășurarea Concursului:
   Înainte de începerea concursului/examenului, candidații:
  o se vor prezenta cu o oră înainte de ora anunțată pentru concurs, pentru verificarea documentelor originale cu copiile transmise, respectiv completarea dosarului dacă este cazul;
  o vor fi introduși în sala de concurs și le va fi prelucrat regulamentul de concurs;
  o vor fi informaţi asupra particularităţilor şi responsabilităţilor specifice postului, asupra evoluţiei carierei viitorului angajat precum şi a elementelor referitoare la desfăşurarea concursului/ examenului.
   Concursul va consta în trei probe scrise, după cum urmează:
  o Fizică – mecanica clasică, mecanica fluidelor, termodinamică,
  o Matematică – algebră, geometrie, trigonometrie
  o Limba engleză
   Concursul/examenul se va desfășura în data de 17.06.2024 ora 10.00, în municipiul Brașov, la o locație ce va fi comunicată prin e-mail și telefonic, în timp util, fiecărui candidat.
  Rezultatele Concursului:
   Ponderile notelor pentru probele scrise la cele trei discipline în media finală sunt următoarele:
   Fizică – 50%, Matematică – 30%, L. Engleză – 20%;
   Nota finală se obține prin însumarea notelor ponderate obținute la cele trei probe scrise.
   Candidaţii vor fi admişi în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute, cu condiţia ca nota finală să fie minim 7.00 iar nota la fiecare probă sa fie de minim 5.00.
   Rezultatele vor fi afişate la locația unde se va desfășura concursul/examenul în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data susţinerii concursului/examenului și vor fi anunțate telefonic fiecărui candidat de către secretarul comisiei.

  Responsabilitati

  Locaţie: Biroul Meteorologic de Aerodrom Arad – Amplasament BRAȘOV, la Aeroportul Internațional Brașov- Ghimbav
  Regim de lucru: ture 12/36; 12/24 – 12/48 sau schimburi de 8 ore (ture de zi/noapte lucru în zile de sâmbătă, duminică, sărbători legale).
  Poziţia de lucru: veghe meteorologică de aerodrom, observaţii meteorologice de aerodrom, deservire beneficiari aeronautici (Briefing meteorologic)
  Echipamente specifice: va utiliza un sistem semi-automat de observare a condiţiilor meteorologice (AWOS) şi echipamentele de telecomunicaţii din dotare
  Principalele atribuţii ale postului: se regăsesc în Anexa 3.
  Cerinţele postului:
   stare de sănătate foarte bună, fizică şi psihică, putere de concentrare, de analiză şi de luare a deciziilor în timp scurt,
   cunoştinţe iniţiale la nivel mediu de fizică, matematică şi limbă engleză,
   va parcurge ciclurile de pregătire teoretică şi practică în vederea acumulării cunoştinţelor de specialitate şi a deprinderilor necesare pentru a răspunde cerinţelor de competenţă specifice postului, validate prin promovarea examenelor cu AACR, de obţinere a unor grade superioare aferente licenţei deţinute.

  Beneficii:
   Loc de muncă stabil
   Activitatea se desfăşoară în condiţii moderne, corespunzătoare activităţilor de aeronautică civilă, în care pregătirii profesionale continue i se acordă o importanţă deosebită;
   Salariu atractiv şi alte beneficii specifice domeniului activităţilor aeronautice;
   Satisfacţia practicării unei meserii care oferă diversitate, noutate, angajament, şi responsabilitate;
   Dezvoltare profesională prin programe de pregătire periodice dedicate asigurării şi extinderii competențelor individuale, desfăşurate în ţară şi străinătate;
   Contact direct cu unul din domeniile de activitate de cel mai înalt nivel tehnologic;
   Asigurare în caz de pierderea licenței de funcționare (boală, deces, etc.), după definitivare;
   Concediu de odihnă suplimentar, după definitivare;
   Diverse avantaje pentru salariat și membri de familie (de ex. abonamente medicale)

  Anexa 3  Scurtă descriere a activităţii operaţionale
  specifice unui Birou Meteorologic de Aerodrom (BMA)


  După parcurgerea stagiilor de pregătire necesare şi obţinerea licenţei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi în cadrul unui BMA, activitatea curentă a meteorologului aeronautic tehnician constă în următoarele activităţi:
   va efectua veghea meteorologică de aerodrom, prin urmărirea în mod continuu a evoluţiei condiţiilor meteorologice în zona de aerodrom şi vecinătatea acestuia, în vederea identificării acelor praguri critice de înrăutăţire sau îmbunătăţire a vremii semnificative pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de zbor,
   va efectua semi-orar observaţii meteorologice de aerodrom a căror rezultate vor fi codificate sub formă de mesaje METAR şi transmise în reţeaua de telecomunicaţii aeronautice,
   suplimentar faţă de observaţiile regulate va efectua observaţii meteorologice de aerodrom la atingerea unor praguri critice ale căror rezultate vor fi codificate sub formă de mesaje speciale locale şi mesaje SPECI sau va emite avertizări de aerodrom care vor fi transmise în reţeaua de telecomunicaţii aeronautice,
   va urmări funcţionarea echipamentelor şi instrumentelor din dotare.
   va asigura informarea meteorologică a echipajelor, precum şi a altor beneficiari aeronautici locali, conform procedurilor aplicabile.

  Alte informatii

  Anexa 1
  Tematica şi bibliografia
  aferentă concursului/examenului extern
  Meteorolog Aeronautic Tehnician
  Disciplina Fizică
  A. Mecanica clasică
  - Principiile mecanicii Newtoniene
  - Lucrul mecanic, energia cinetică şi potenţială
  - Mişcarea rectilinie uniformă şi uniform accelerată,
  - Greutatea şi acceleraţia gravitaţională
  - Legile de conservare ale energiei mecanice
  - Mişcarea circulară uniformă
  B. Mecanica fluidelor
  - Mărimi fizice în mecanica fluidelor
  - Starea fluidă
  - Statica fluidelor: hidrostatica şi aerostatica, forţa exercitată de un fluid în echilibru, presiunea hidrostatică, diferenţa de presiune dintre două puncte în interiorul unui lichid, măsurarea presiunii atmosferice, tubul lui Torricelli, măsurarea presiunii gazelor, transmiterea presiunii în lichide, Legea lui Pascal, Legea lui Arhimede, plutirea corpurilor
  - Dinamica fluidelor: curgerea staţionară, ecuaţia de continuitate, legea lui Bernoulli, sonda de presiune, vâscozitatea, forţa de rezistenţă la înaintarea prin fluide
  C. Termodinamica
  - teoria cinetico-moleculară a gazului ideal – formula fundamentală şi semnificaţia mărimilor care intervin, energia cinetică medie a moleculelor unui gaz ideal, viteza termică
  - Fazele materiei-stările solidă, lichidă și gazoasă. Procesele asociate schimbărilor de fază (ex. Condensarea, evaporarea, sublimarea și desublimarea)
  - ecuaţiile de stare ale gazului ideal (ecuaţia termică de stare şi ecuaţia calorică de stare)
  - transformările simple ale gazului ideal (izotermă, izobară, izocoră, adiabatică, ecuaţia termică de stare – transformarea generală, reprezentarea grafică a transformărilor gazului ideal în coordonate (p,V), (p,T), (V,T)).
  - PrincipiileI și II ale termodinamicii
  - Lucrul mecanic în termodinamică: Mărime de proces, Interpretare geometrică, Lucrul mecanic într-un proces adiabatic
  - Energia internă a unui sistem termodinamic :mărime de proces, interpretare geometrică, energia internă într-un proces adiabatic
  - Căldura: mărime de proces, interpretare geometrică, căldura într-un proces adiabatic
  - Coeficienţi calorici, relaţia Robert-Mayer, Expresiile căldurii, lucrului mecanic si variaţiei energiei interne în transformările gazului ideal
  Bibliografia de referință: Fizică-manual de clasa a IX-a, de A. Hristev, V. Fălie și D. Manda, ediția 1981 și Fizică-manual pentru clasa a X-a, de N. Gherbanovschi, D. Borșan, A. Costescu, ediția 1987.

  Disciplina Matematica
  A. Algebra
  Şiruri particulare:
  - progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii
  - Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru n≥3
  Funcţia:
  - Definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi grafice. Egalitatea a două funcţii, imaginea unei mulţimi printr-o funcţie, graficul unei funcţii, restricţii ale unei funcţii
  - Funcţii numerice: reprezentarea geometrică a graficului: intersecţia cu axele de coordonate, rezolvări grafice ale unor ecuaţii şi inecuaţii de forma f(x) = g(x) (≤, ≥); proprietăţi ale funcţiilor numerice introduse prin lectură grafică: mărginire, monotonie;
  Ecuaţii, inecuaţii şi funcţia de gradul I:
  - Definiţie; reprezentarea grafică a funcţiei f(x) = ax + b , intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f(x) = 0
  - Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul funcţiei; studiul monotoniei
  - Inecuaţii de forma ax + b ≤ 0 (, ≥)
  - Sisteme de inecuaţii de gradul I
  Ecuaţii, inecuaţii si funcţia de gradul al II-lea
  - Reprezentarea grafică a funcţiei, intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f(x) = 0 , simetria faţă de drepte de forma x = m
  - Relaţiile lui Viete
  - Monotonie; studiul monotoniei prin semnul diferenţei f(x1) – f(x2) sau prin rata creșterii/descreșterii: , punct de extrem (vârful parabolei)
  - Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox , semnul funcţiei, inecuații de forma ( ≥)
  Funcţia exponenţială şi logaritmică, ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale şi logaritmice
  Metode de numărare
  - Permutări
  - Aranjamente
  - Combinări
  - Proprietăţi: formula combinărilor complementare, numărul tuturor submulţimilor unei mulţimi cu n elemente
  - Binomul lui Newton
  B. Geometrie plană şi trigonometrie
  - Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice
  - Reducerea la primul cadran; formule trigonometrice: sin(a+b), sin(a-b), cos(a+b), cos(a-b), sin2a, cos2a, sina+sinb, cosa+cosb, cosa-cosb (transformarea sumei în produs)
  - Adunarea și scăderea vectorilor, înmulțirea unui vector cu un scalar
  - Teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic
  - Teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare
  - Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii
  - Centrul de greutate al unui triunghi (concurenţa medianelor unui triunghi)
  - Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva
  Bibliografie de referință: Manualele alternative de liceu
  Disciplina Limba Engleză
  - Vocabular şi gramatică de bază corespunzător nivelului CEFR B1
  Nivelul de examinare este corespunzător cerinţelor de Bacalaureat.
  - În cadrul biletelor de examen pentru disciplina Fizică se vor regăsi subiecte de teorie şi probleme
  - Biletele de examen pentru disciplina Matematică vor conţine numai exerciţii şi probleme
  Bibliografie recomandată:
  Manuale alternative la nivel de gimnaziu şi liceu.
  Bibliografia de referinţă pentru disciplina Fizică poate fi pusă la dispoziţia fiecărui candidat la înscriere în format electronic, la cerere (prin e-mail la adresele: maria.szkokanaroundromatsa.ro și marius.lucaciuaroundromatsa.ro)