Regulament Concurs BearingPoint – A virtual company tour

Art.1.Partile organizatoare


Organizatorul concursului “BearingPoint – A virtual company tour @DevCon 2021” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI RO 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Partenerul Organizatorului este BearingPoint S.R.L.,cu sediul in Bucuresti, Str. Izvor nr. 80, et. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, sector 5 cu nr. la Registrul Comertului J40/6604/2010, CUI RO27150190.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului


Concursul se va desfasura in data de 18 Nov 2021, in cadrul evenimentului DevCon, prin intermediul platformei hipo.ro.

Art. 3. Drept de participare


Concursul este deschis oricarei persoane fizice, cu varsta peste 18 ani, avand domiciliul in Romania („Participantii”).
Angajatii companiilor Catalyst Solutions S.R.L., BearingPoint srl. si rudele lor pana la gradul I, nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului


Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:

• În urma unei solicitari prin email la adresa constantin.hodorogea@catalyst.ro de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
• În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.
• In urma accesarii link-ului

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe portalul hipo.ro.

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului


Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1) Sa acceseze concursul prin intermediul platformei myconnector.ro
2) Sa completeze quiz-ul pe parcursul evenimentului DevCon
3) Sa faca dovada castigarii premiului, prin punerea la dispozitia Organizatorului si a Partenerului Concursului a unui act de identitate valid, care sa ateste faptul ca datele incluse in platforma concursului (Nume, Prenume) corespund cu datele sale de identificare, respectiv prin comunicarea unei adrese de e-mail valide prin care sa fie communicate informatiile privind ridicarea premiului.

Utilizarea unui nickname / porecla in loc de nume complet, a numelui incomplet, sau a unei adrese de e-mail fictive sau care nu apartine persoanei inregistrate, poate duce la anularea participarii persoanei la acest concurs in cazul in care acestea impiedica identificarea sau contactarea castigatorului

Art.6 Desemnarea castigatorilor


Castigatorul va fi anuntat de catre reprezentantii BearingPoint prin tragere la sorti in urma unei tombole. Validarea castigatorilor se va face ulterior si va consta in verificarea numelui complet, respectiv a adresei de e-mail furnizata Organizatorului.

Art.7. Premiile si acordarea acestora


7.1Premii

In cadrul Concursului se va acorda 1 premiu constand in Apple AirPods Pro Headsets. Premiul nu este transferabil sau inlocuibil. Nu se ofera contravaloarea premiului in locul acestuia.

7.2 Acordarea premiilor

Castigatorul va fi contactat prin e-mail in termen de …5 zile…. dupa efectuarea tragerii la sorti. Premiul va fi expediat prin curier la adresa indicata de catre castigator, pe teritoriul Romaniei. Costurile aferente livrarii premiului sunt suporate de catre BearingPoint.

Art. 8. Conditii de validare


8.1. Conditii de validare a participarii

Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3

8.2. Conditii de validare a castigatorilor

Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• Indeplinesc conditiile de participare de la 8.1
• Pot fi contactati prin e-mail pentru validare in termen de 3 zile de la data desemnarii lor ca si castigator, pentru confirmarea datelor cu care s-au inscris in concurs (nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail).

Art. 9. Anularea sau Intreruperea Concursului


Concursul va putea fi anulat sau intrerupt printr-o decizie a Organizatorului sau a Partenerului concursului, inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice prin intermediul site-ului hipo.ro, cu cel putin 24 ore inainte ca modificarile sa intre in vigoare.

In cazul anularii sau intreruperii concursului, din orice motive, Organizatorul si Partenerul nu pot fi obligati la acoperirea de costuri sau daune de orice fel catre participanti.

Art. 10. Limitarea raspunderii


Organizatorul si Partenerul concursului nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

• Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;

Organizatorul si Partenerul sunt absolviti de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Participant in legatura cu produsul castigat.

Art. 11. Prelucrarea datelor personale


Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului si Partenerul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.

S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.

Art. 12. Forta majora


Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 13. Litigii


Eventualele litigii aparute intre Organizator şi participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Va recomandam si:

Cum sa fii un angajat valoros pentru compania la care lucrezi