Regulamentul de participare la concursul Studiul Preferintele profesionistilor IT cu privire la mediul de lucru

Regulament de participare la concursul
“Studiul Preferintele profesionistilor IT cu privire la mediul de lucru”

Art.1.Organizatorul
Organizatorul concursului “Studiul Preferintele profesionistilor IT cu privire la mediul de lucru” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr.6, et.2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI R 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului
Concursul se va desfasura in perioada februarie 2018 – martie 2018

Art. 3. Drept de participare
Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu domiciliul actual legal in Bucuresti avand varsta peste 18 ani impliniti la data intrarii in concurs („Participantii”).
Angajatii companiei S.C. Catalyst Solutions S.R.L., precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
• În urma unei solicitari telefonice la linia telefonică +40755 020 620 (tarif normal) de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
• În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.
• In urma accesarii link-ului www.hipo.ro/Regulament_concurs_studiu_IT
Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.hipo.ro/Regulament_concurs_studiu_IT .

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului
Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa completeze integral chestionarul ce poate fi accesat la acest link: https://www.esurveycreator.com/s/c5c5f51, inclusiv adresa de e-mail, pana la data de 09 martie 2018.

Art.6 Desemnarea castigatorului
In cadrul Concursului se vor acorda 1 premiu detaliat in Art.7.
Fiecarui participant care va completa integral chestionarul i se va atribui un numar de ordine. Castigatorul fiecarui premiu se va desemna prin tragere la sorti, prin extragerea aleatoare a unui numar cuprins intre 1 si numarul formularelor inregistrate, dupa completarea lor.

Art.7. Premiul si acordarea acestuia
7.1 Premiu
In cadrul Concursului va fi acordat un voucher de cumparaturi pe site-ul www.eMAG.ro in valoare de 1.000 de LEI.
7.2 Acordarea premiului
Castigatorul va fi contactat pe e-mail in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data desemnarii lui ca si castigator de catre Organizatorul promotiei.
In vederea acordarii premiului, Castigatorii vor oferi Organizatorului o copie dupa C.I. si va permite acestuia sa obtina o fotografie cu inmanarea premiului castigat.
Premiul nu se poate preschimba in bani sau alte obiecte si nu va fi inmanat altor pesoane in afara de castigator.

Art. 8. Conditii de validare
8.1. Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa completeze integral chestionarul, inclusiv campul in care le este solicitata adresa de e-mail.
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3
8.2. Conditie de validare a castigatorului
Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• Indeplinesc conditiile de participare de la art. 3 si art. 8.1
• Castigatorii sa raspunda la mailul prin care au fost instiintati de castigarea premiulu in termen de 10 zile calendaristice de la data desemnarii lor.

Art. 9. Intreruperea Concursului
Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 10. Limitarea raspunderii
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
• Inscrierile care nu contin o completare integrala a chestionarului si nu contin o adresa de email valida a participantului.
• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8.

Art. 11. Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului, în conformitate cu legea 677/2001.
S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.

Art. 12. Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 13. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (angajatori@catalyst.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

Art. 14. Alte Clauze
Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor.
Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau platii.

Va recomandam si:

Editie inedita la Top Talents

  Vrei cele mai bune articole Hipo.ro pe Email?
Dar Job-uri de la cei mai doriti angajatori?

ULTIMELE JOBURI