Regulamentul campaniei promotionale [Recomanda Angajatori de TOP si castiga un iPhone 3G] - 25 octombrie - 30 noiembrie 2009

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Recomanda „Angajatori de TOP” si castiga un iPhone 3G !”
25 octombrie – 30 noiembrie 2009

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea unei activitati (campanii)
promotionale initiata de catre organizator si destinata promovarii unor produse si/sau servicii pe
care organizatorul le comercializeaza in Romania, se adreseaza unei anumite categorii de
participanti (anume desemnata de catre organizator) si, totodata, reprezinta o serie de reguli
obligatorii ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
SI DESFASURARE A ACESTEIA.

1.1 Campania promotionala intitulata “Recomanda „Angajatori de TOP” si castiga un iPhone 3G !” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”) cu sediul in Bucuresti, Str. Maria Rosetti nr. 8A, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului – Bucuresti sub nr. J40/4003/2005, avand codul de inregistrare fiscala RO 17304500, cont bancar cu nr. RO80INGB5510999900609775 deschis la ING Bank, numar de operator de date personale 273 inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, reprezentata prin Anamaria Giurca, in calitate de Administrator.
1.3 Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.4 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea website www.hipo.ro incepand cu data de 25 octombrie 2009, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.
1.5 Decizia de derulare a Campaniei conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si / sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte, prin afisarea acestei informatii pe www.HiPo.ro

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.
2.1 Campania va fi organizata si se va desfasura online, pe site-ul www.HiPo.ro.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI.

3.1 Campania va fi lansata in data de 25 octombrie 2009 si va dura pana la data de 30 noiembrie 2009 (inclusiv). Aceasta Campanie se va desfasura in acord cu scopul declarat al acesteia si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, precum si cu respectarea indicatiilor comunicate in prealabil de catre Organizator.

SECTIUNEA 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
4.1 Potrivit mecanismului de organizare si desfasurare a Campaniei, la aceasta pot participa
urmatoarele categorii de persoane:

Persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- pe perioada de desfasurare a Campaniei recomanda catre trei persoane evenimentul Angajatori de TOP;
- adresele de e-mail catre care trimit recomandarea sunt adrese de e-mail valide;
- la momentul inscrierii la Campanie au implinit varsta de 18 ani;
- sunt cetateni romani;
4.2 Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

- angajatii Organizatorului, precum si membri familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv);

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR
5.1 In cadrul Campaniei va fi oferit un premiu constand intr-un iPhone 3G.
5.2 Premiul de mai sus nu poate fi inlocuit cu un alt bun ori serviciu si nu poate face obiectul unei cesiuni catre un tert.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. DESEMNAREA CASTIGATORILOR.
6.1 Campania este organizata se va desfasura confom descrierii de mai jos:
La aceasta Campanie pot participa numai persoanele cu drept de participare care indeplinesc cumulativ
conditiile de participare enumerate la Art.4.1 de mai sus;
Persoanele fizice de la art.4.1.a), care detin un cont pe www.hipo.ro anterior desfasurarii prezentei Campanii denumite in continuare “persoane care recomanda” vor primi de la Organizator, prin e-mail, un material ce va cuprinde informatii privind organizarea si desfasurarea Campaniei. Aceste persoane pot recomanda altor persoane evenimentul Angajatori de TOP prin completarea unui/unor formular/formulare ce pot fi accesate direct din e-mailul informativ primit; aceste formulare trebuie completate cu numele, prenumele, e-mailul persoanelor pe care acestia vor sa le recomande, denumite in continuare “persoane recomandate”. Dupa ce formularele sunt completate si persoana care recomanda finalizeaza procesul de recomandare, un mesaj va fi transmis automat prin e-mail catre persoana/persoanele recomandata/recomandate, conform adreselor de e-mail completate in formular;

In perioada 10 – 15 Decembrie se va organiza tombola la care vor participa persoanele recomandate, respectiv persoanele care le-au recomandat, conform Anexei la prezentul Regulament.
Premiul si modalitatea de acordare al acestuia sunt descrise in capitolul 5 de mai sus.
Castigatorii vor fi contactati de catre Organizator pentru validare in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data in care are loc tragerea la sorti.
Numele castigatorului va fi afisat pe site-ul www.hipo.ro, dupa tragerea la sorti, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la validare.
6.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula desemnarea ori, dupa caz, validarea unui castigator in cazul nerespectarii de catre acesta a oricarei prevederi ale prezentului Regulament sau in cazul descoperirii unor fraude efectuate de catre participanti.
6.3 Orice eroare in datele furnizate de catre participanti (inclusiv castigator) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) daca frauda este descoperita anterior momentului tragerii la sorti, atunci Organizatorul este in drept a elimina participantului care a fraudat din cadrul participantilor la extragere
b) daca frauda este descoperita dupa extragerea la sorti si anterior momentului de acordare a premiului, Organizatorul este in drept a a nu mai acorda premiul persoanei care s-a dovedit ca a fraudat si, pe cale de consecinta, este in drept a efectua o noua extragere
c) daca frauda este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept a anula extragerea la sorti, a solicita persoanei care a fraudat rambursarea premiului si a proceda la o noua extragere la sorti.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
7.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator, în scopul desfasurarii prezentei Campanii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata
7.2 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale prelucrate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor Campaniei si sa le utilizeze in conformitate cu legislatia in vigoare.
7.3 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
- dreptul la informare potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
- dreptul de acces la date potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
- dreptul de a se adresa justitiei potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
7.4 La cererea expresa a oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.7.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Str. Maria Rosetii nr. 8A, etaj 1, Sector 2, Bucuresti, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
7.5 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior acestuia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrari de date cu caracter personal realizata cu privire la desfasurarea Campaniei.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE.
8.1 Avandu-se in vedere prevederile legii fiscale incidente, Organizatorul este raspunzator pentru plata
impozitului prin retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze catre bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 9. PREVEDERI FINALE
9.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua in cele mai bune conditii prezenta Campanie.
9.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta sau suspenda inainte de implinirea perioadei precizate la Art.3.1 prezenta Campanie cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie, cu cel putin 24 de ore inainte.
9.3 Orice activitate privind atribuirea unui sau mai multor premii, poate fi un eveniment public.
Inscrierea la Campanie constituie acordul neechivoc al participantilor referitor la faptul ca persoana, numele, localitatea in care domiciliaza si orice material fotografic sau filmat ce contine imaginea oricaruia dintre participantii pot fi facute publice si folosite in diverse materiale publicitare/de informare de catre Organizator fara nici un fel de obligatie de plata ori de alta natura in sarcina Organizatorului.
9.4 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.In situatia in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

Organizatorul
S.C. Catalyst Solutions S.R.L.

Va recomandam si:

JACOBS Traineeship Program

  Vrei cele mai bune articole Hipo.ro pe Email?
Dar Job-uri de la cei mai doriti angajatori?

ULTIMELE JOBURI