DSNAR Arad/ROMATSA având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, angajeaza Tehnician PNA/CNS Stagiar la Atelierul PNA/CNS NAV Ec Mon Int

Angajator: ROMATSA
Domeniu:
 • Telecomunicatii
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Arad
 • Actualizat la: 02.10.2023
  Job remote: On-site
  Scurta descriere a companiei

  ​​​​​​​
  Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatorilor aerieni care operează în spaţiul aerian al României, asigură organizarea și realizarea:
  - dirijarii si controlului traficului aerian,
  - informarii aeronautice
  - informarii de meteorologie aeronautica
  - telecomunicatiilor fixe si mobile aeronautice
  - protectiei navigatiei aeriene, din punct de vedere tehnic ș.a.

  Cerinte

  Cerințe, abilități necesare postului:
  a) Disponibilitate la program de tură 12/24,12/48
  b) Un nivel ridicat de responsabilitate personală
  c) O abordare sistemică
  d) Gândire analitică
  e) Acuratețe, precizie
  f) Capacitatea și dorința de dezvoltare profesională continuă
  g) Abilități de relaționare, comunicare, lucru în echipă
  Condiții de înscriere la concurs/ examen:
  a) Nivel de studii: studii medii tehnice, cu diplomă de bacalaureat, într-una din specializările: electronică, telecomunicații și tehnologia informației, automatică, aerospațial și electric;
  b) Medicale:
  • aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP”
  • aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP”
  • fișă de aptitudini - medicina muncii – ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP”, apt tură de noapte, apt conducător auto;
  c) Cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, inclusiv a terminologiei tehnice;
  a) Experiență: minim 1 an în specialitatea studiilor;
  b) Permis de conducere categoria B
  Documentele necesare înscrierii la concurs/ examen:
  a) Cerere de înscriere la concurs/examen sau scrisoare de intenție
  b) Curriculum vitae
  c) Copie BI/CI
  d) Copie Permis conducere
  e) Copii după documentele care să ateste nivelul de studii și pregătirea profesională
  f) Copie după carnetul de muncă/adeverințe care atestă vechimea în muncă
  g) Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale. În cazul în care se depune declarație, cazierul se va depune cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
  h) Video de prezentare de maxim 2 minute
  i) Fișă de aptitudini - medicina muncii –”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP”, apt tură de noapte, apt conducător auto, apt lucru la înălțime (se va prezenta la înscriere)
  j) Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP” (se va efectua după concurs, este obligatoriu pentru angajare)
  k) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor ”Apt personal electronist pentru siguranța traficului aerian cu licență ATSEP” (se va efectua după concurs, este obligatoriu pentru angajare).

  Actele în original vor fi prezentate la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.

  Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate depune și incomplet, urmând ca restul de acte să fie depuse cel mai tarziu până la data de 25 Septembrie 2023, ora 13:00

  Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele: maria.szkokanaroundromatsa.ro și marius.lucaciuaroundromatsa.ro.

  Data limită de înscriere: 25.09.2023, ora 13.00

  Responsabilitati

  Descrierea postului:
  a) Atelierul PNA/CNS–NAV este substructura Secţiei PNA/CNS ARAD constituită cu funcțiunea de a asigura prin intermediul echipamentelor instalate la sol, furnizarea serviciilor de navigaţie (NAVIGATION) pentru navigația aeriană în zona de control regional și de apropiere aflate în responsabilitate.
  b) Atelierul PNA/CNS–NAV asigură asistenţa tehnică operativă pentru toate sistemele ATM/CNS specifice serviciilor NAV prin intermediul cărora se furnizează servicii de navigaţie aeriană
  c) Personalul Atelierului PNA/CNS–NAV exploatează, întreţine şi depanează sistemele şi echipamentele specifice din dotarea DSNAR ARAD, răspunzând de asigurarea funcţionării acestora la parametrii nominali (7/24)
  Oferta noastră: a) Salariu motivant
  b) Pregătire și autorizare în specializări de elită
  c) Un mediu tehnologic de clasă mondială
  d) Loc de muncă stabil, oportunitate de angajare pe termen lung
  e) Cursuri de pregătire continuă, interne și internaționale
  f) Asigurare în caz de pierderea licenței de funcționare (boală, deces, etc.)
  g) Concediu de odihnă suplimentar
  h) Diverse avantaje pentru salariat și membri de familie (de ex. abonamente medicale la MedLife)

  Alte informatii

  Locul și data desfășurării concursului / examenului:
  Sediul DSNAR Arad, str. Henri Coandă, nr. 29, localitatea Arad, judeţul Arad, în zilele:
  27 Septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă (eliminatorie)
  28 Septembrie 2023 ora 10 00 – proba practică și interviul (doar candidații care au trecut proba scrisă).

  Tematica concursului / examenului:

  a) Noțiuni de bază de electrotehnică (curentul electric, relații între tensiune și curent, elementele pasive de circuit).
  b) Noțiuni de bază de electronică ( elementele active de circuit).
  c) Noțiuni de radiocomunicații ( Propagarea undelor electromagnetice, Tipuri de modulație, Oscilatoare, Transmisia radio, Radiorecepția, Detecția, Antene, Linii și cabluri de transmisie, Adaptarea și simetrizarea )
  d) Măsurări electrice și electronice: etaloane și unități de măsură; măsurarea mărimilor electrice: tensiune, curent, putere, frecvență, impedanță, lungimi de undă, atenuări, defazaje și cunoasterea și lucrul cu echipamente de măsură și control ( multimetru, osciloscop, frecvențmetru)
  e) Noțiuni de bază de electronică digitală (porți logice, bistabile, numărătoare, registre, multiplexoare...).
  f) Noțiuni de bază despre rețele de calculatoare.

  Bibliografie:
  a) Manualul radioamatorului începător – Radu Ianculescu – Ed. Tehnică 1989
  b) Antene – Eberhard Spinder – Ed. Tehnică 1983
  c) Introducere în microprocesoare – Gheorghe Toacșe – Ed. Științifică și enciclopedică – 1986
  d) Rețele de calculatoare – V. Cristea, N. Țăpuș, T Moisa – Ed. Teora 1992
  e) Manualele de specialitate studiate în liceu

  Tipul probelor:
  Probele de concurs sunt: proba teoretică - scrisă (inclusiv testul de limba engleză), proba practică și interviu.
  În cadrul probei teoretice concurenţii vor trebui să răspundă în scris la un chestionar ce va cuprinde întrebări și probleme din cadrul tematicii concursului/examenului descrisă mai sus.
  În cadrul probei practice concurenţii vor trebui să rezolve o problemă tehnică practică pentru care se pun la dispoziţie echipamentele, dispozitivele și instrumentele de măsură necesare.
  Interviul va fi cel clasic, întrebări și răspunsuri de ambele părți, comisie – candidat.
  Nota minimă la fiecare proba este 7.00. Candidatul care nu obţine minim nota 7.00 la fiecare probă este declarat respins.
  Nota finală obţinută de către candidați se calculează ca medie aritmetică a notelor celor trei probe.
  Ordinea finală a clasificării candidaților va fi stabilită după rezolvarea eventualelor contestații.
  Va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.
  În caz de egalitate criteriul de departajare va fi nota obținută la interviu.

  Procedura de angajare:
  Concurentul declarat cîștigător va încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract individual de muncă pe perioadă determinată de minim 8 luni – maxim 18 luni, cu normă întreagă, perioadă în care va urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței pentru personal ATSEP. Pe această perioadă va fi încadrat în funcția de Inginer diplomat PNA/CNS Stagiar.
  În urma obținerii licenței, salariatului i se va încheia contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în funcția de Inginer diplomat PNA/CNS.
  Încadrarea pe perioadă nedeterminată este condiționată doar de obținerea licenței de funcționare personal ATSEP.
  La debutul perioadei de școlarizare în vederea obținerii licenței, salariatul va încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se va obliga să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării CIM pe perioadă nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal ATSEP până la finalul celor maxim 18 luni (în istoria angajărilor DSNAR Arad nu au fost cazuri în care personalul tehnic stagiar să nu obțină licența de funcționare), contractul de muncă va înceta la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.

  Informații suplimentare Se pot obține pe e-mail la adresele de înscriere sau la telefon 0257 – 255162 - Serviciul Resurse Umane