Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Oradea anunță organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de Inginer Diplomat PNA/CNS, la Atelierul PNA/CNS

Angajator: ROMATSA
Domeniu:
 • Transporturi
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 1 - 5 ani experienta
  Orase:
 • Oradea
 • Actualizat la: 27.03.2023
  Job remote: On-site
  Scurta descriere a companiei

  ​​​​​​​
  Administratia romana a serviciilor de trafic aerian

  Cerinte


  Cerințe, abilități necesare postului:
  a) Disponibilitate la program de tură 12/24,12/48
  b) Un nivel ridicat de responsabilitate personală
  c) O abordare sistemică
  d) Gândire analitică
  e) Acuratețe, precizie
  f) Capacitatea și dorința de dezvoltare profesională continuă
  g) Abilități de relaționare, comunicare, lucru în echipă
  Oferta noastră:
  a) Salariu motivant
  b) Pregătire și autorizare în specializări de elită
  c) Un mediu tehnologic de clasă mondială
  d) Loc de muncă stabil, oportunitate de angajare pe termen lung
  e) Cursuri de pregătire continuă, interne și internaționale
  f) Asigurare în caz de pierderea licenței de funcționare (boală, deces, etc.)
  g) Concediu de odihnă suplimentar
  h) Diverse avantaje pentru salariat și membri de familie (de ex. abonamente medicale la MedLife)

  Responsabilitati

  Descrierea postului:
  a) Obiectivul principal al postului constă în asigurarea disponibilității tehnice continue a echipamentelor de protecția navigației aeriene aflate în responsabilitatea Atelierului PNA/CNS, în vederea furnizării, în condiții de siguranță a serviciilor de comunicații, navigație și furnizare de date meteorologice de aeroport către unitățile de trafic aerian.
  b) Participarea activă la întreținerea programată a acestor echipamente
  c) Elaborarea de noi proceduri operaționale
  d) Participarea la cursuri de formare la furnizor și pe teren, testarea, acceptarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor testate
  e) Verificarea specificațiilor operaționale, a instrucțiunilor, sugerarea de îmbunătățiri

  Alte informatii

  Condiții de înscriere la concurs/ examen:
  a) Nivel de studii: studii superioare tehnice cu diplomă de inginer, într-una din specializările: electronică, telecomunicații, electric, automatică și calculatoare sau radionavigație;
  b) Fișa de aptitudini „Apt Inginer diplomat PNA (Protecția Navigației Aeriene)”
  c) Cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, inclusiv a terminologiei tehnice;
  d) Experiență: minim 12 luni în funcția de inginer
  e) Permis de conducere categoria B
  Documentele necesare înscrierii la concurs/ examen:
  a) Cerere de înscriere la concurs/examen sau scrisoare de intenție
  b) Curriculum vitae
  c) Copie BI/CI
  d) Copie Permis conducere
  e) Copii după documentele care să ateste nivelul de studii, pregătirea profesională și vechimea în muncă. Vechimea în muncă/meserie/specialitate se probează doar cu carnetul de muncă, adeverință eliberată de către angajator sau de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Raportul salariatului din revisal
  f) Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
  g) Video de prezentare de maxim 2 minute
  h) Fișă de aptitudini - medicina muncii – Apt Inginer diplomat PNA/CNS, apt tură de noapte, apt conducător auto, apt lucru la înălțime
  Actele în original vor fi prezentate la data concursului sau anterior, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.
  Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate depune și incomplet, urmând ca restul de acte să fie depuse cel mai tarziu până la data de: 29 Martie 2023, ora 08.00
  Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele:
  ovidiu.panteaaroundromatsa.ro și ramona.cartisaroundromatsa.ro

  Data limită de înscriere: 27 Martie 2023, ora 15.00
  Între înscriere și concurs/ examen

  Se va completa un chestionar pentru stabilirea profilului candidatului, on line, pe platforma unei firme de profil HR. Acesta are rol orientativ. Pentru aceasta aveți nevoie de o conexiune sigură la internet și de linkul de acces în platformă care va fi transmis pe adresa de e-mail furnizată de dumneavoastră în CV/cerere de particiare la concurs.

  Locul și data desfășurării concursului / examenului:
  Sediul DSNA Oradea (Aeroport Oradea), str.Calea Aradului nr. 80, localitatea Oradea, judeţul Bihor, în zilele:
  29 MARTIE 2023, ora 10.00 – proba scrisă (eliminatorie)
  30 MARTIE 2023, ora 10 00 – proba practică și interviul (doar candidații care au trecut proba scrisă).

  Tematica concursului / examenului:
  (a) Noțiuni teoretice de electricitate, electromagnetism și radiotehnică: tipuri de modulații (analogice și digitale); parametrii principali ai emițătorilor și receptorilor COM-VHF, sisteme de antene radiante, propagarea undelor electromagnetice, semnale sinusoidale, semnale nesinusoidale.
  (b) Măsurări electrice și electronice: etaloane și unități de măsură; măsurarea mărimilor electrice: tensiune, curent, putere, frecvență, impedanță, lungimi de undă, atenuări, defazaje.
  (c) Circuite electronice analogice și digitale: amplificatoare, filtre, oscilatoare, stabilizatoare de tensiune; circuite logice digitale.
  (d) Calculatoare/servere – arhitecturi și organizare hardware, portul serial RS232/RS422/RS485.
  (e) Administrare sisteme de operare (Windows, Linux), aplicații de editare de text și calcul tabelar (Word, Excel);
  (f) Cunoștiințe despre rețele de calculatoare – arhitecturi, topologii, modele, tipuri de echipamente, caracteristici, protocoale de comunicație, particularități

  Bibliografie: Literatura de specialitate, manualele cursurilor studiate la facultate, orice alte materiale puteți accesa, referitoare la tematica descrisă mai sus

  Tipul probelor:
  Probele de concurs sunt:
  proba teoretică - scrisă (inclusiv testul de limba engleză),
  proba practică și interviu.
  În cadrul probei teoretice concurenţii vor trebui să răspundă în scris la un chestionar ce va cuprinde întrebări și probleme din cadrul tematicii concursului/examenului descrisă mai sus.
  În cadrul probei practice concurenţii vor trebui să rezolve o problemă tehnică practică pentru care se pun la dispoziţie echipamentele, dispozitivele și instrumentele de măsură necesare.
  Interviul va fi cel clasic, întrebări și răspunsuri de ambele părți, comisie – candidat.
  Nota minimă la fiecare proba este 7.00. Candidatul care nu obţine minim nota 7.00 la fiecare probă este declarat respins.
  Nota finală obţinută de către candidați se calculează ca medie aritmetică a notelor celor trei probe.
  Ordinea finală a clasificării candidaților va fi stabilită după rezolvarea eventualelor contestații.
  Va fi declarat admis candidatul cu media cea mai mare.
  În caz de egalitate criteriul de departajare va fi nota obținută la interviu.

  Afișarea rezultatelor:
  Rezultatele se vor afișa la sediul DSNA Oradea în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii concursului

  Termen de depunere a contestațiilor:
  Contestațiile se pot depune la sediul DSNA Oradea, în maxim 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor concursului. Rezultatul analizei contestaţiei va fi comunicat persoanei care a depus-o, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor telefonic și pe e-mail.

  Procedura de angajare:
  Imediat după concurs, candidatul declarat admis, va efectua controlul medical de specialitate și va prezenta:
  a) Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt Inginer PNA/CNS cu licență ATSEP”
  a) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt Inginer PNA/CNS cu licență ATSEP
  Angajarea este condiționată de obținerea avizelor medicale menționate mai sus.
  Candidatul declarat admis va încheia cu RA ROMATSA – DSNA Oradea un contract individual de muncă pe perioadă determinată de minim 8 luni – maxim 18 luni, cu timp parțial de 7 ore pe zi, perioadă în care va urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței pentru personal tehnic autorizat (ATSEP). Pe această perioadă va fi încadrat în funcția de Inginer diplomat PNA/CNS Stagiar.
  În urma obținerii licenței, salariatului i se va încheia contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă/timp integral, în funcția de Inginer diplomat PNA/CNS.
  Încadrarea pe perioadă nedeterminată este condiționată doar de obținerea licenței de funcționare personal ATSEP.
  La debutul perioadei de pregătire în vederea obținerii licenței, salariatul va încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se va obliga să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal ATSEP până la finalul celor maxim 18 luni (în istoria angajărilor DSNA Oradea nu au fost cazuri în care personalul tehnic stagiar să nu obțină licența de funcționare), contractul de muncă va înceta la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.
  Angajarea candidatului declarat „ADMIS” se va face între data de 19.04.2023 și data de 24.04.2024.
  Informații suplimentare: Se pot obține pe e-mail la adresele de înscriere sau la telefon 0740 680 548, Ovidiu PANTEA
  TEMATICA DE EXAMINARE PENTRU POSTUL DE INGINER PNA / CNS

  CAPITOLUL 1 – ELECTROTEHNICA GENERALA
  1.ELECTRICITATE
  1.1.Circuitul electric de CC
  1.2.Energia electrica
  1.3.Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit
  1.4.Rezistenta – Conductanta
  1.5.Variatia rezistentei functie de temperatura
  1.6.Transformarea energiei electrice in energie termica
  1.7.Circuitul electric cu mai multe surse electrice
  1.8.Exercitii
  2.CALCULUL CIRCUITULUI ELECTRIC
  2.1.Legile lui Kirchhoff
  2.2.Legarea in serie a rezistentelor – legea circuitului divizor de tensiune
  2.3.Legarea in paralel a rezistentelor - legea circuitului divizor de curent
  2.4.Puterea electrica in rezistenta
  2.5.Calculul circuitului compus
  2.6.Tensiunea intre noduri
  2.7.Metoda suprasarcini
  2.8.Metoda transformarii
  2.9.Masurarea curentului, tensiunii si rezistentei
  2.10.Cuadripolul
  2.11.Circuite electrice neliniare
  2.12.Exercitii
  3.ELECTROMAGNETISM
  3.1.Tipuri de camp magnetic
  3.2.Campul magnetic in bobina
  3.3.Inductia magnetica
  3.4.Fluxul magnetic
  3.5.Permeabilitate magnetica
  3.6.Intensitatea campului magnetic
  3.7.Campul magnetic creat de un conductor parcurs de curent electric
  3.8.Circuitul magnetic
  3.9.Unde radio, unde electromagnetice
  3.10.Viteza de propagare si relatia dintre frecventa si lungimea de unda
  3.11.Polarizarea campului electromagnetic
  3.12.Exercitii
  4.INDUCTIA ELECTROMAGNETICA
  4.1.Definitie
  4.2.Tipuri de producere
  4.3.Generatori electrici
  4.4.Curenti turbionari
  4.5.Autoinductia
  4.6.Inductanta
  4.7.Energia campului magnetic
  4.8.Inductia mutuala
  4.9.Elelectromagneti
  4.10.Reactanta
  4.11.Factorul de calitate
  4.10. Exercitii
  5.CAPACITATEA ELECTRICA
  5.1.Condensatoare
  5.2.Capacitate linii bifilare
  5.3.Curentul de incarcare a unui condensator
  5.4. Descarcarea condensatorului pe rezistenta
  5.5. Circuit LC derivatie/serie
  5.6. Exercitii
  6. CURENT ALTERNATIV
  6.1. Perioada si frecventa U,I alternativ
  6.2. Faza. Defazare
  6.3. Reprezentarea grafica a marimilor sinusoidale
  6.4. Adunarea marimilor sinusoidale
  6.5. Valori medii ale U si I
  6.6. Valoarea eficace a c.a.
  6.7. Exercitii
  7.CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV
  7.1.Circuite cu rezistente / inductante / capacitati / reactante
  7.2.Rezonanta tensiunilor
  7.3.Condensator cu pierderi
  7.4.Rezonanta curentilor
  7.5.Factorul de putere si valorile lui
  7.6.Circuitul cu conectare mixta a impedantelor
  7.7.Exercitii
  CAPITOLUL 2 – ELECTRONICA ANALOGICA
  1.AMPLIFICATOARE
  1.1.Definitie / Parametri /Caracteristici / Tipuri
  1.2.Amplificatorul de curent
  1.3.Amplificatorul de tensiune
  1.4.Reactii in amplificatoare
  1.5.Exercitii
  2.OSCILATOARE CU TRANZISTOARE
  2.1.Tipuri / Conditii de oscilatie
  2.2.Exercitii
  3.REDRESOARE MONOFAZATE
  3.1.Schema bloc
  3.2.Tipuri – forme de semnal / Parametri
  3.3. Multiplicatoare de tensiune
  3.4. Exercitii
  4.STABILIZATOARE LINIARE / IN COMUTATIE
  4.1.Clasificare / Parametri/ Principii de functionare
  4.2. Stabilizatoare parametrice – scheme bloc, relatii de calcul
  4.3.Stabilizatoare liniare cu reactie – schema bloc, relatii de calcul
  4.4.Comparatii intre cele liniare si in comutatie
  4.5.Exercitii
  5.PROTECTIA STABILIZATOARELOR DE TENSIUNE
  5.1.Tipuri de suprasarcini – metode de rezolvare
  5.2.Limitarea curentului de scurtcircuit – scheme de principiu, forme de unda
  5.3.Protectia la supratensiuni– scheme de principiu, forme de unda
  5.4.Protectie la reducerea tensiunii– scheme de principiu, forme de unda
  5.5.Exercitii
  6.CIRCUITE INTEGRATE LINIARE
  6.1.Parametri, caracteristici
  6.2.Etaje de iesire finale – scheme electrice de principiu, forme de unda, caracteristici de transfer, relatii energetice, clase de funcționare
  6.3.Circuite de amplificare de baza – schema electrica, forme de semnal, functii de transfer.
  7.CONVERTOARE CAN/ CNA
  7.1.Conversie numeric – analogica / analogic - numerica
  -caracteristica de transfer
  - tipuri de erori
  8.Circuitul PLL
  8.1.principiul de functionare, schema bloc.
  8.2. caracteristica de transfer, banda de urmarire, banda de prindere, erori.
  8.3. Aplicatii:

  Capitolul 3 – ELECTRONICA DIGITALA
  1.LOGICA COMBINATIONALA / SECVENTIALA
  1.1.Tipuri, tabele de adevar si functii de transfer
  1.2.Exercitii

  CAPITOLUL 4 – MASURATORI ELECTRONICE
  1.MASURAREA MARIMILOR ELECTRICE (tensiuni, curenti, frecventa, faza, rezistente, capacitati, inductante)
  1.1 Instrumente, Caracteristici, Erori si clase de precizie
  1.2.Marimi si metode de masurare, scheme de conectare
  1.3. Proba practica
  2.MASURAREA PUTERII / ENERGIEI ELECTRICE
  4.1.Masurarea puterii/energiei in c.c. si c.a.
  4.3.Masurarea puterii in audiofrecventa si radiofrecventa
  CAPITOLUL 5 – SEMNALE CIRCUITE SI SISTEME
  1.REPREZENTAREA SEMNALELOR IN DOMENIUL TIMP/ FRECVENTA
  2.MODULATIA SEMNALELOR DE COMUNICATII
  2.1. MA
  2.1.1.Parametri, relatii de calcul, tipuri
  2.2. MF
  2.2.1.Parametri, relatii de calcul, tipuri
  2.3. MǾ (in faza)
  2.3.1.Parametri, relatii de calcul, tipuri
  2.4. COMPARATII INTRE MF, MǾ si MA
  2.4.1. Latime banda.
  2.4.2. Avantaje – dezavantaje.
  2.5.MODULATIA IN IMPULSURI
  2.5.1. MIA, MID, MIP, MIC
  - forme de unda;
  - scheme de principiu.


  3.ANALIZA IN TIMP SI FRECVENTA A UNIPORTILOR (LC) SI DIPORTILOR (RC)
  3.1.Circuit rezonante
  3.1.1. scheme de principiu
  3.1.2. rezonanta.
  3.1.3. relatii matematice.
  3.1.4. grafice reprezentative.
  3.1.5. factor de calitate.
  3.2.Transfer maxim de putere intre generator si receptor
  3.2.1. relatii matematice
  3.2.2. grafice reprezentative
  CAPITOLUL 6 – RADIOTEHNICA
  1.Unde Radio
  1.1. Tipuri, marimi si caracteristici
  1.2. Perturbatii de transmisie
  2. Echipamente de comunicatii
  2.2. Emitatori – Tipuri, caracteristici, scheme bloc, aplicatii
  2.3. Receptori – Tipuri, caracteristici, scheme bloc, aplicatii
  2.4. Antene si fideri – Tipuri, caracteristici de radiație, parametri, performante, aplicații
  2.5. Exerciții
  CAPITOLUL 7 – RETELE DE CALCULATOARE
  1. Medii de transmisie - tipuri, parametri, banda de transmisie, limitari
  2. Echipamente de retea – tipuri, caracteristici, limitari
  3. Topologii Fizice si Logice ale retelelor – clasificare, definitii
  4. Modelul OSI si TCP/IP – definitie, prezentarea structurilor, comparatii, modalitati de incapsulare, protocoale utilizate
  5. Moduri de adresare
  6. Erori de transmisie
  7. Domenii de coliziune, protocoale de rutare si comutare
  8. Clasele de adresare IP – clasificare
  9. Routing, protocoale de routare
  10. Masca de retea
  11. Calculul adreselor de subretea functie de adresa de retea si masca
  12. Adresa de difuzare (broadcast)
  13. WAN – caracteristici, echipamente folosite


  CAPITOLUL 8 – TEHNICA RETELELOR DE TELECOMUNICATIILOR DIGITALE
  1. TEHNICI DE MODULATIE SI MULTIPLEXARE A SEMNALELOR
  1.1.Multiplexarea in Frecventa / in Timp
  - principiul de functionare (schema bloc) forme de unda
  1.2.Conversia in semnale digitale si Modulatia Impulsurilor in Cod (PCM)
  - Esantionare, Cuantizare, Codare – descrierea metodei, schema de principiu,
  forme de unda
  - Multiplexare - principiul de functionare
  CAPITOLUL 9 – LIMBA ENGLEZA
  - traducerea unui text tehnic în limba română;
  - traducerea unui text tehnic în limba engleză.