ROMATSA- DSNAR ARAD-Biroul Meteorologic de Aerodrom Arad organizează concurs pentru angajarea unui candidat pentru participarea la programul de pregătire în vederea obținerii licenței de Meteorolog Aeronautic Tehnician Observator

Angajator: ROMATSA
Domeniu:
 • Transporturi
 • Tip job: full-time
  Nivel job: 0 - 1 an experienta
  Orase:
 • Arad
 • Actualizat la: 08.06.2023
  Job remote: On-site
  Scurta descriere a companiei

  ​​​​​​​
  Administratia romana a serviciilor de trafic aerian

  Cerinte

  Condiţii de înscriere:
  - Absolvent de studii liceale cu diploma de bacalaureat;
  - Stare de sănătate bună, dovedită prin Fișa de aptitudini – medicina muncii;
  - Fără antecedente penale;
  - Apt pentru lucrul în ture (ture de zi/noapte, lucru în zile de sâmbătă, duminică, sărbători legale)
  Condiţii specifice:
   Persoanele declarate câștigătoare în urma concursului/examenului vor trebui, premergător angajării la ROMATSA, să obțină pe cheltuială proprie:
  a) Aviz medical pentru lucrul în siguranța transporturilor ”Apt meteorolog aeronautic”
  b) Aviz psihologic pentru lucrul în siguranța transporturilor ”Apt meteorolog aeronautic”
  certificatele de mai sus se pot obține doar de la o instituție medicală autorizată de către Ministerul Transporturilor pentru efectuarea controalelor medicale pentru personalul care lucrează în siguranța transporturilor, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.
  Persoana declarată câștigătoare și selecționată în urma concursului/examenului:
  - va încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract individual de muncă (CIM) pe perioada determinată de 3 luni, fiind încadrat pe post de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Resurse Umane, cu timp parțial de muncă de 6 h/zi, perioadă în care va urma un program de pregătire cu durata de o lună, în vederea obținerii licenței pentru personal MAT stagiar.
  - În urma obținerii licenței de stagiar, salariatului i se va încheia un contract individual de muncă pe perioadă determinată de 12 luni, pe funcția de MAT Stagiar în cadrul BMA Arad, cu timp parțial de muncă de 7 h/zi, perioadă în care vor urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței pentru personal MAT gr. II.
  - În urma obținerii licenței, salariatul i se va încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, cu timp integral, pe funcția de MAT gr. II în cadrul BMA Arad.
   La debutul perioadei de pregătire (școlarizare) salariatul va încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se va obliga să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data încadrării cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal MAT stagiar până la finalul celor maxim 6 luni și respectiv Meteorolog aeronautic tehnician gr. II, într-o perioadă de maxim 18 luni de pregătire, contractul individual de muncă pe perioadă determinată va înceta la expirarea acestuia, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.
   Facem precizarea că fiecare etapă a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, se poate încheia înainte de termenul prevăzut în contractul individual de muncă, în cazul obținerii licenței de MAT stagiar/MAT Gr.II, deci încadrarea pe perioadă nedeterminată se poate face mult mai devreme în realitate.
   Neîndeplinirea condițiilor de mai sus conduce la luarea în considerare, de către RA ROMATSA – DSNAR Arad, a următoarei persoane care îndeplinește baremele și criteriile de selecție, în ordinea mediilor, în vederea ocupării postului devenit vacant.
   În cazul în care nu mai sunt persoane care să îndeplinească baremele de selecție şi criteriile menționate anterior, procesul de selecție va fi reluat.

  Responsabilitati

  DESCRIEREA POSTULUI
  Denumirea postului: Meteorolog aeronautic tehnician obsrvator stagiar
  Locaţie: DSNAR ARAD– Biroul Meteo de Aerodrom Arad
  Regim de lucru: lucru în ture H12, cu durata unei ture de 12 ore
  Poziţia de lucru: veghe meteorologică de aerodrom, observaţii meteorologice de aerodrom, deservire beneficiari aeronautici (Briefing meteorologic)
  Echipamente specifice: va utiliza sistemul semi-automat de observare a condiţiilor meteorologice ROMAWOS, instrumentele meteorologice de rezervă şi echipamentele de telecomunicaţii din dotare
  Principalele atribuţii ale postului:
  Meteorologul Aeronautic Tehnician Obsrvator stagiar are dreptul de a-şi aprofunda pregătirea teoretică în domeniul meteorologic aeronautic şi de a efectua pregătire practică necesară conform programului de pregătire aprobat, in vederea obţinerii competenţelor necesare obţinerii calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul III
  Cerinţele postului:
  • stare de sănătate foarte bună, fizică şi psihică, putere de concentrare, de analiză şi de luare a deciziilor în timp scurt,
  • cunoştinţe iniţiale la nivel mediu de fizică, matematică şi limbă engleză,
  • va parcurge ciclurile de pregătire teoretică şi practică în vederea acumulării cunoştinţelor de specialitate şi a deprinderilor necesare pentru a răspunde cerinţelor de competenţă specifice postului, validate prin promovarea examenelor cu AACR, de obţinere a unor grade superioare aferente licenţei deţinute,
  Beneficii:
  • Activitatea se desfăşoară în condiţii moderne, corespunzătoare activităţilor de aeronautică civilă, în care pregătirii profesionale continue i se acordă o importanţă deosebită.
  • Salariu atractiv şi alte beneficii specifice domeniului activităţilor aeronautice.
  • Satisfacţia practicării unei meserii care oferă diversitate, noutate, angajament, şi responsabilitate.
  • Dezvoltare profesională şi oportunităţi de promovare în carieră prin programe de pregătire periodice dedicate asigurării şi extinderii competențelor individuale, desfăşurate în ţară şi străinătate.
  • Contact direct cu unul din domeniile de activitate de cel mai înalt nivel tehnologic.
  Scurtă descriere a activităţii operaţionale specifice unui Birou Meteorologic de Aerodrom (BMA)
  După parcurgerea stagiilor de pregătire necesare şi obţinerea licenţei de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi în cadrul unui BMA, activitatea curentă a meteorologului aeronautic tehnician constă în următoarele activităţi:
  • va efectua veghea meteorologică de aerodrom, prin urmărirea în mod continuu a evoluţiei condiţiilor meteorologice în zona de aerodrom şi vecinătatea acestuia, în vederea identificării acelor praguri critice de înrăutăţire sau îmbunătăţire a vremii semnificative pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de zbor,
  • va efectua semi-orar observaţii meteorologice de aerodrom a căror rezultate vor fi codificate sub formă de mesaje METAR şi transmise în reţeaua de telecomunicaţii aeronautice,
  • suplimentar faţă de observaţiile regulate va efectua observaţii meteorologice de aerodrom la atingerea unor praguri critice ale căror rezultate vor fi codificate sub formă de mesaje speciale locale şi mesaje SPECI sau va emite avertizări de aerodrom care vor fi transmise în reţeaua de telecomunicaţii aeronautice,
  • va urmări funcţionarea echipamentelor şi instrumentelor din dotare şi va asigura înlocuirea periodică a consumabilelor de la instrumentele înregistratoare,
  • va asigura informarea meteorologică a echipajelor, precum şi a altor beneficiari aeronautici locali, conform procedurilor aplicabile.

  Alte informatii

  Înscrierea la concurs:
   Pentru înscriere la concurs/examen candidații vor depune la DSNAR Arad un dosar care va conține:
  o Cerere de înscriere la concurs/examen
  o Copie după documentul de identitate
  o Copie după diploma de bacalaureat
  o Curriculum vitae
  o Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
  o Fișă de aptitudini - medicina muncii –cu concluzia Apt meteorolog aeronautic, apt lucru în tură.
   Actele de mai sus în original vor fi prezentate, obligatoriu, la prezentarea la concurs, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.
   Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele: maria.szkokanaroundromatsa.ro și marius.lucaciuaroundromatsa.ro
  Alte informații se pot obține și la telefonul 0257 255162
   Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate depune cel mai tarziu până la data de: 24/05/2023, ora 10,00.
  Desfăşurarea Examenului / Concursului
   Înainte de începerea examenului/concursului, candidații :
  o se vor prezenta cu o oră înainte de ora anunțată pentru concurs, pentru verificarea documentelor originale cu copiile transmise, respectiv completarea dosarului dacă este cazul;
  o vor fi introduși în sala de concurs și le va fi prelucrat regulamentul de concurs;
  o vor fi informaţi asupra particularităţilor şi responsabilităţilor specifice postului, asupra evoluției carierei viitorului angajat precum şi a elementelor referitoare la desfăşurarea concursului/ examenului.
   Examenul/Concursul va consta în trei probe scrise, dupa cum urmează :
  - Fizică – mecanica clasică, mecanica fluidelor, termodinamica
  - Matematică – algebră, geometrie, trigonometrie
  - Limba engleza
   Examenul/Concursul se va desfăşura la sediul DSNAR Arad situat în Municipiul Arad Str. Henri Coandă Nr. 29 în data de 25/05/2023, ora 10.00.
   Bibliografia şi tematica pentru examenul/concursul de selecție:
  o Tematica pentru disciplinele de concurs este detaliată în Anexa 1
  o Matematică: manuale alternative pentru liceu clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a
  o Fizică – manual pentru clasa a IX-a, de Anatolie Hristev, Vasile Fălie şi Dumitru Manda ediția 1981, capitolele relevante sunt disponibile în copie la DSNAR Arad
  o Fizică – manual pentru clasa a X-a, de N Gherbanovschi, D. Borşan, A. Costescu ediţia 1987, capitolele relevante sunt disponibile în copie la DSNAR Arad
  Notă: Bibliografia de referință pentru disciplina Fizică, respectiv capitolele relevante sunt disponibile în format electronic și pot fi puse la dispoziție, la cerere, în format electronic de către DSNAR Arad.
  Rezultatele Examenului / Concursului
   Candidații vor fi admiși în ordinea notelor finale obținute, cu condiția ca nota finală să fie minim 7.00, iar nota la fiecare probă sa fie de minim 5.00
   Nota finală se obține prin însumarea notelor ponderate obținute la cele trei probe scrise. Ponderile notelor pentru probele scrise la cele trei discipline în nota finală sunt următoarele: Fizică – 50%, Matematică – 30%, L. Engleză – 20%.
   Rezultatele vor fi afişate la sediul DSNAR ARAD și vor fi comunicate candidaților telefonic și/sau prin e-mail în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii probelor.
  Contestarea rezultatelor
   In cazul contestării rezultatelor, contestatarul poate depune o cerere de reevaluare a rezultatelor proprii către Directorul DSNAR ARAD. Termenul de depunere a contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului/concursului. Rezultatele contestațiilor vor fi comunicate contestatarilor în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea termenului de contestație.
  Fișa Postului de Meteorolog aeronautic stagiar poate fi consultată la sediul DSNAR ARAD.
  NOTA: DSNAR ARAD NU asigură locuință persoanelor declarate admise.


  Tematica și bibliografia de referinta
  corespunzătoare desfășurării procesului de selectie meteorologi tehnicieni
  A. Domenii de examinare pentru disciplina FIZICĂ
  1. Mecanica clasică
  - Principiile mecanicii Newtoniene
  - Lucrul mecanic, energia cinetică și potentială
  - Mișcarea rectilinie uniformă și uniform accelerată,
  - Greutatea și accelerația gravitațională
  - Legile de conservare ale energiei mecanice
  - Mișcarea circulară uniformă
  2. Mecanica fluidelor
  - Marimi fizice în mecanica fluidelor
  - Starea fluidă
  - Statica fluidelor: hidrostatică și aerostatică, forța exercitată de un fluid în echilibru, presiunea hidrostatică, diferența de presiune dintre doua puncte în interiorul unui lichid, măsurarea presiunii atmosferice, tubul lui Torricelli, măsurarea presiunii gazelor, transmiterea presiunii în lichide, Legea lui Pascal, Legea lui Arhimede, plutirea corpurilor.
  - Dinamica fluidelor: curgerea staționară, ecuația de continuitate, legea lui Bernoulli, sonda de presiune, vâscozitatea, forța de rezistență la inaintarea prin fluide.
  3. Termodinamică
  - Teoria cinetico-moleculară a gazului ideal – formula fundamentală și semnificația mărimilor care intervin, energia cinetică medie a moleculelor unui gaz ideal, viteza termică
  - Fazele materiei – stările solidă, lichidă și gazoasă. Procesele asociate schimbarilor de fază (ex. condensarea, evaporarea, sublimarea și desublimarea)
  - Ecuațiile de stare ale gazului ideal (ecuația termică de stare și ecuația calorică de stare)
  - Transformările simple ale gazului ideal (izotermă, izobară, izocoră, adiabatică, ecuația termică de stare – transformarea generală, reprezentarea grafica a transformărilor gazului ideal în coordonate (p,V), (p,T), (V,T)).
  - Principiile I și II ale termodinamicii
  - Lucrul mecanic în termodinamică: mărime de proces, interpretare geometrică, lucrul mecanic într-un proces adiabatic
  - Energia internă a unui sistem termodinamic: mărime de proces, interpretare geometrică, energia internă într-un proces adiabatic
  - Căldura: marime de proces, interpretare geometrică, căldura într-un proces adiabatic
  - Coeficienți calorici, relația Robert Mayer, Expresiile căldurii, lucrului mecanic și variației energiei interne în transformările gazului ideal.

  NOTĂ : Bibliografia de referință pentru disciplina: Fizică – manual pentru clasa a IX-a, de A. Hristev, V. Fălie şi D. Manda ediția 1981, Fizică – manual pentru clasa a X-a, de N Gherbanovschi, D. Borşan, A. Costescu ediția 1987

  B. Domenii de examinare pentru disciplina MATEMATICĂ
  1. Şiruri particulare:
  - Progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcție de un termen dat şi rație, suma primilor ”n” termeni ai unei progresii
  - Condiția ca ”n” numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru n≥3
  2. Funcția:
  - Definiție, exemple, exemple de corespondențe care nu sunt funcții, modalități de a descrie o funcție, lecturi grafice. Egalitatea a două funcții, imaginea unei mulțimi printr-o funcție, graficul unei funcții, restricții ale unei funcții
  - Funcții numerice: reprezentarea geometrică a graficului: intersecția cu axele de coordonate, rezolvări grafice ale unor ecuații şi inecuații de forma f(x) = g(x) (≤, ≥); proprietăți ale funcțiilor numerice introduse prin lectură grafică: mărginire, monotonie;
  3. Ecuatii, inecuatii și funcția de gradul I:
  - Definiție; reprezentarea grafică a funcției f(x) = ax + b , intersecția graficului cu axele de coordonate, ecuația f(x) = 0
  - Interpretarea grafică a proprietăților algebrice ale funcției: monotonia şi semnul funcției; studiul monotoniei
  - Inecuatii de forma ax + b ≤ 0 ( ≥)
  - Sisteme de inecuații de gradul I
  4. Ecuatii, inecuatii și functia de gradul al II-lea
  - Reprezentarea grafică a funcției, intersecția graficului cu axele de coordonate, ecuația f(x) = 0 , simetria față de drepte de forma x = m
  - Relatiile lui Viete
  - Monotonie; studiul monotoniei prin semnul diferenței f(x1) – f(x2) sau prin rata creşterii/descreşterii: , punct de extrem (varful parabolei)
  - Poziționarea parabolei față de axa Ox , semnul funcției, inecuații de forma ( ≥)
  5. Functia exponențială și logaritmică, ecuații și inecuații exponențiale și logaritmice
  6. Metode de numărare
  - Permutări
  - Aranjamente
  - Combinări
  - Proprietăți: formula combinărilor complementare, numărul tuturor submulțimilor unei mulțimi cu n elemente
  - Binomul lui Newton
  7. Geometrie plana
  - Adunarea și scaderea vectorilor, inmultiea unui vector cu un scalar
  - Teorema cosinusului, condiții de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic
  - Teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare
  - Calcularea razei cercului înscris şi a razei cercului circumscris în triunghi, calcularea lungimilor unor segmente importante din triunghi, calcularea unor arii
  - Centrul de greutate al unui triunghi (concurența medianelor unui triunghi)
  - Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva
  8. Trigonometrie
  - Cercul trigonometric, definirea funcțiilor trigonometrice
  - Reducerea la primul cadran; formule trigonometrice: sin(a+b), sin(a-b), cos(a+b), cos(a-b), sin2a, cos2a, sina+sinb, cosa+cosb, cosa-cosb (transformarea sumei în produs)
  Bibliografie de referinta: Manuale alternative de liceu.

  C. Pentru disciplina LIMBA ENGLEZĂ
  - Vocabular și gramatica de baza corespunzător nivelului CEFR B1