SC LIDL Romania

Orase: BUCURESTI,
Industrie: Retail


 

Hai cu Lidl la Electric Castle. 

Vino la standul nostru din cadrul Angajatori de TOP, prezinta CV-ul, completeaza aplicatia "Lidl Profiler" si poti castiga doua bilete la Electric Castle. 

Regulamentul complet al concursului se regaseste in cele ce urmeaza. 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“Hai cu Lidl la Electric Castle”
23.03.2018 – 24.03.2018
Art. 1 – Organizatorul
1.1 Organizatorul Campaniei Promotionale „Hai cu Lidl la Electric Castle” (denumită în continuare „Campania”) este LIDL DISCOUNT S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot Km 73+810, județul Prahova, având cod unic de inregistrare 22891860, atribut fiscal RO, numărul de ordine de la Registrul Comerțului J29/3212/2007, capital social 980.472.700 lei și înregistrată sub numărul 20249 ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP (denumită în continuare „Organizatorul”).
1.2 Tragerea la sorti in cadrul Campaniei se va realiza de catre societatea Mediapost Hit Mail, cu sediul în România, str. Siriului nr. 42-46, Bucuresti, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/ 8295/ 2000, cod unic de înregistrare 13351917, atribut fiscal RO fiind inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal sub nr. 298, denumita in continuare “Agentia”.
1.3. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.4. Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de către participant si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, inclusiv ulterior incetarii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Campaniei
2.1. Campania este organizată și desfășurată în cadrul evenimentului Angajatori de Top București 2018, eveniment care va avea loc la Sala Palatului din Bucuresti.
2.2. Perioada Campaniei este 23.03.2018 – 24.03.2018.
2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate în Art. 3 din Regulament.
Art. 3 - Regulamentul Campaniei
3.1. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a Campaniei, în următoarele modalități: în format electronic, pe site-ul www.lidl.ro, la secțiunea ”Evenimente”.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, pe site-ul Lidl www.lidl.ro, prin intermediul rețelelor de socializare, precum și prin intermediul unor materiale tipărite publicitare și/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificarea acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul Lidl, la adresa www.lidl.ro, secțiunea Evenimente.
Art. 4 - Dreptul de participare
4.1. Se pot înscrie în vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice, cetățeni români, cu domiciliul sau reședința în România și care la data înscrierii în Campanie au împlinit vârsta de 18 ani (denumite în cele ce urmeaza ”Participanți”).
4.2. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele persoane:
(i) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani la data înscrierii în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani;
(ii) prepușii (inclusiv însă fără a se limita la angajații) Organizatorului și ai persoanelor juridice afliate Organizatorului;
(iii) prepușii (inclusiv însă fără a se limita la angajații) agențiilor sau prestatorilor de servicii sau de leasing de personal ai Organizatorului implicați în organizarea Campaniei, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;
(iv) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele (i) – (ii) de mai sus (constând din copii, părinți, soț/soție, frate/soră).
4.3. Daca sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, stipulate în Art. 4.2 din Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât și persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.
4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.
4.5. Orice încercare de fraudare se sancționează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie, Organizatorul rezervându-și dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la această decizie.
4.6. Prin participarea la această Campanie, Participanții se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.
Art. 5 – Premiile Campaniei
5.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii: Nr. crt. Natura Premiului Cantitate Valoare unitara (TVA inclusa) Valoarea totala (TVA si taxe incluse) 1. Invitație dublă la festivalul Electric Castle 2 598 lei 1196 lei
5.2. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 1.196 lei (o mie o sută nouăzeci și șase lei) (cu TVA inclusa).
5.3. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau de a solicita înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot schimba caracteristicile premiilor câștigate.
5.4. Un participant poate câștiga în cadrul Campaniei un singur premiu.
Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei
6.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Campanie
Pentru înscrierea valabilă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată la Art. 2.2;
(3) Participantul trebuie să fie de acord cu Prelucrarea datelor personale, potrivit Art. 9 din Regulament.
6.2. Mecanismul înscrierii în Campanie
Pentru a participa la Campanie, Participantul va parcurge urmatoarele etape:
a) va prezenta CV-ul său (curriculum vitae) la standul Lidl din cadrul târgului „Angajatori de Top, Editia 2018”. Standul va fi deschis pe durata Campaniei;
b) completeaza la standul Lidl aplicatia „Lidl Profiler” in care va introduce urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail si numar de telefon si va raspunde la intrebarile din aplicatie.
6.3. Desemnarea și contactarea câștigătorilor
6.3.1 Stabilirea castigatorilor premiilor va avea loc prin tragere la sorti electronica, efectuata in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Agentiei, un notar, precum si un consultant tehnic, denumita in continuare „Comisia”.
6.3.2 Tragerea la sorti va avea loc la sediul Agentiei din Bucuresti, Sector 1, str.Siriului nr. 42-46 sau la sediul notarului public, în maxim 30 (treizeci) zile de la încheierea Campaniei.
6.3.3 La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide conform prezentului regulament, realizate pe intreaga perioada a campaniei.
6.3.4 Cu ocazia tragerii la sorti se vor extrage: cei doi castigatori si cate doua rezerve. Mai intai vor fi extrasi cei doi castigatori si ulterior, cele patru rezerve.
6.4. Validarea și publicarea câștigătorilor
6.4.1 Ulterior desemnării câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și modul de desfășurare a acesteia.
Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Campaniei, este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor urmatoare:
(1) Participantul are dreptul de a se înscrie în Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Înscrierea în Campanie să se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;
(3) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
(4) Participantul va furniza Organizatorului informațiile solicitate și necesare pentru a-i fi înmânat premiul (nume, prenume, adresă, număr de telefon și), în termen de 24 ore de la momentul contactării.
6.4.2 În cazul în care Organizatorul, din motive independente de acțiunile sale, nu poate contacta Participantul câștigător, sau acesta nu furnizează informațiile solicitate conform art. 6.4.1 alin. 4, Participantul desemnat câștigător va fi invalidat.
Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza faptului că a furnizat in mod gresit datele de contact.
6.4.3 Anunțarea câstigătorilor se va realiza printr-o postare publica pe pagina de Facebook Angajatori de Top cel tarziu pana la data de 30 aprilie 2018.
6.5. Intrarea în posesia premiilor
6.5.1 Premiile vor fi expediate prin curier privat la adresa menționată de câștigător în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicarii castigatorilor, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate de către Organizator.
6.5.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu oferi premiul dacă participantul desemnat câștigător nu va îndeplini condițiile de validare enumerate în Art. 6.4.
Art. 7 - Taxe și impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
Art 8 – Limitarea răspunderii
8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
8.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.
8.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
1. Trimiterea e-mailului cu date de contact de către Participantul desemnat câștigător, catre alta adresa de e-mail/contact decât cea indicată în mesajul prin care Organizatorul comunică Participantului faptul că a fost desemnat câștigător, fapt ce ar duce la neprimirea acestuia de catre Organizator;
2. Inscrierile realizate in afara perioadei de de înscriere menționată mai sus;
3. Postările ce nu conțin toate informațiile obligatorii, indicate în cuprinsul mesajului Campaniei;
4. Eventualele dispute legate de datele de contact ale Participanților.
5. Eventuale erori în datele furnizate de către câștigători; (ex: lipsa acurateții datelor de contact) nu atrag răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu va fi ținut responsabil în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător sau la imposibilitatea de a intra în posesia premiului;
6. Întârzierile de livrare/înmanare a premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale etc;
7. Pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea paginii de Instagram, a adreselor de e-mail ale Participantului sau alte defecțiuni ale mecanismelor rețelelor de socializare.
8. Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Campaniei).
9. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare decât cele indicate de Organizator în Regulament.
10. Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în încapacitate de a participa parțial sau integral la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor
circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil.
Aceste circumstanțe se pot datora informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, ca urmare a acțiunilor utilizatorilor paginii web/rețelei de socializare, a funcționării echipamentelor acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet și/sau a echipamentelor și/sau a aplicațiilor furnizorului de internet și/sau funcționarea defectuoasă a rețelei de socializare/e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstanțe se mai pot datora unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la Campanie. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare).
8.4. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.
8.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi ale unui comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.
8.6. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.
8.7. Organizatorul nu răspunde pentru limitări, suspendări sau modificări de orice fel ale regulilor de utilizare a rețelei de socializare Instagram.
8.8. Participanții își asumă originalitatea comentariilor postate, confirmă că dețin drepturi de autor asupra fotografiilor postate și se obligă ca în fotografii nu vor apărea alte persoane. Participanții sunt de acord ca Organizatorul să folosească imaginile și comentariile lor și își asumă faptul că vor fi singurii răspunzători în cazul încălcării unor drepturi de autor sau a dreptului la imagine aparținând unor terțe părți prin postarea unor ”Comment”-uri în cadrul Campaniei.
8.9. Prin participarea la această Campanie, câştigătorii acordă in mod expres Organizatorului dreptul să folosească datele lor în scopuri publicitare pentru promovarea acestei Campanii.
Art. 9 - Prelucrarea datelor personale
9.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii si castigatorii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, numar de telefon, adresa, adresa de e-mail, sa fie prelucrate si folosite pentru organizarea Campaniei si in vederea transmiterii/predarii premiilor, precum si in scopuri de reclama, marketing si publicitare, fara alte obligatii sau plati.
9.2 La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei vizate, trimisa la adresa de email protectiadatelor@lidl.ro sau la adresa str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu, nr. 58ASector 1, Bucureşti, in mod gratuit, Organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”).
9.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare, doar pentru buna desfasurare a Campaniei promotionale urmand ca ulterior aceste date sa fie distruse, data limita pentru distrugerea acestor date fiind 01.06.2018.
9.4 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 si in special cele cu privire la:
a) dreptul de informare potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
c) dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
d) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; iii) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) sau ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Art. 10 – Încetarea. Întreruperea Campaniei. Forță majoră
Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în Art. 2.2, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei, potrivit Regulamentului.
Forță majoră înseamnă orice eveniment extern, care nu poate fi prevăzut, controlat, evitat sau remediat într-un interval de timp de maxim 2 zile calendaristice de către Organizator.
Art. 11 - Imposibilitatea ridicării premiilor
În cazul în care oricare dintre câștigătorii Campaniei se află în imposibilitate de a se deplasa sau primi premiul, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură autentică specială. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură autentică, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de predarea premiului către persoana împuternicită.
Art. 12 – Contestații și litigii
12.1. Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a câștigătorilor vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizator la adresa de e-mail recrutare@lidl.ro până la data de 01.05.2018 inclusiv. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.
12.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta
nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din București.
12.3. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
Art. 13 - Alte Clauze
13.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
13.2. Activitățile de organizare ale acestei Campanii nu sunt în niciun fel sponsorizate, sprijinite sau administrate de Facebook sau în asociere cu Facebook și Instagram. Destinatarul informațiilor trimise de participanți este Lidl Discount SRL.
13.3. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
13.4. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
Redactat de biroul notarial, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 exemplare au fost eliberate părţii.
Organizator
LIDL Discount S.R.L.
 
Aplica spontan! * Companie favorita
Daca niciunul din joburile disponibile in acest moment pe Hipo.ro
ale aceste firme nu vi se potrivesc insa ati dori sa obtineti o
pozitie aici, puteti trimite CV-ul dvs. aplicand spontan!
Urmareste aceasta companie ca sa vezi ultimele joburi postate.

Locuri de munca SC LIDL Romania

Companie Oras(e) Data
Adjunct manager magazin - Reșita, Str. Toamnei,nr. 1 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Resita
24.03.2018
Vânzător București Doina (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
SAP Key User (with German) (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Cluj Frunzișului (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Cluj Napoca
24.03.2018
Vânzător Câmpia Turzii (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Cluj Napoca
Turda
24.03.2018
Vânzător Luduș (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Targu Mures
Turda
24.03.2018
Vânzător Turda (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Turda
24.03.2018
Manager Trainee Vânzări București

full-time Student/Absolvent

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Constanța 5 str.Mangaliei, nr.165 Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Vânzător Constanța 5, str. Mangaliei, nr.165, Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Vânzător Eforie Nord Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Eforie Nord
24.03.2018
Vânzător Eforie Nord Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Eforie Nord
24.03.2018
Șef Vânzări București (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Manager magazin Tuzla (f/m)

full-time > 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Adjunct manager magazin Oltenița (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Oltenita
24.03.2018
Vânzator Constanța 3 I.C.Bratianu Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Asistent manager magazin Oltenița (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Oltenita
24.03.2018
Vânzător Constanța 3 I.C.Bratianu Constanta Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Asistent Manager Magazin-Reșița, Str.Toamnei, nr. 1 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Resita
24.03.2018
Vânzător Târnăveni (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Targu Mures
24.03.2018
Vânzător Piatra Neamț str. Dăscălescu (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Piatra Neamt
24.03.2018
Logistic Time Manager Lugoj (f/m)

full-time > 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Lugoj
24.03.2018
Adjunct manager magazin - Reșita, Str. Toamnei, nr. 1 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Resita
24.03.2018
Operator Date Iesire - Lugoj (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Lugoj
24.03.2018
Vânzător-Reșita, Str. Toamnei,nr.1 Part Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Resita
24.03.2018
Vânzător-Reșita, Str. Toamnei,nr.1 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Resita
24.03.2018
Șef Vânzări zona Sud - Vest (f/m)

full-time > 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Craiova
Drobeta Turnu-Severin
Targu Jiu
24.03.2018
Manager Magazin Slobozia Sos Buc-Constanța km 109 (f/m)

full-time > 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Slobozia
24.03.2018
Vânzător-Arad 3, Str. Timisorii, nr.1-3 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Arad
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Codlea

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Codlea
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Codlea

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Codlea
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Codlea

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Codlea
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Codlea

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Codlea
24.03.2018
Vânzător Codlea

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Codlea
24.03.2018
Adjunct Manager Magazin Codlea

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Codlea
24.03.2018
Vânzător Craiova 4, str. Caracal (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Craiova
24.03.2018
Vânzător Craiova 3, Calea Bucuresti (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Craiova
24.03.2018
Vânzător Craiova 2, str. Maramures (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Craiova
24.03.2018
Adjunct manager magazin Mangalia (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Mangalia
24.03.2018
Vânzător București Drumul Găzarului Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Drumul Găzarului Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Turnu Măgurele 2 Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Turnu Măgurele 2 Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Lujerului Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Lujerului Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Huși (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Husi
24.03.2018
Vânzător Zărnești (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Zarnesti
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Zărnești (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Zarnesti
24.03.2018
Vânzător Brașov str. Carpatiilor nr.44 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Brasov
24.03.2018
Vânzător Brașov str.Saturn nr.35A(f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Brasov
24.03.2018
Vânzător Brașov str.Harmanului nr.47B (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Brasov
24.03.2018
Vânzător Brașov str.Turnului nr.1

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Brasov
24.03.2018
Manager magazin Codlea

full-time > 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Codlea
24.03.2018
Adjunct manager magazin Constanța 4 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Adjunct manager magazin Constanța 1 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Vânzător Chiajna Rezervelor Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Ilfov
24.03.2018
Vânzător Chiajna Rezervelor Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Ilfov
24.03.2018
Asistent magazin Chiajna Rezervelor (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Ilfov
24.03.2018
Vânzător Cluj Napoca str. Aurel Vlaicu (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Cluj Napoca
24.03.2018
Vânzător Cluj Florești (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Floresti
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Bârlad str.Republicii nr.3 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Barlad
24.03.2018
Vânzător Cluj Napoca str. 21 Decembrie (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Cluj Napoca
24.03.2018
Vânzător Cluj Napoca str. Buna Ziua (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Cluj Napoca
24.03.2018
Vânzător Bârlad Bld.Republicii nr.316 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Barlad
24.03.2018
Vânzător Aiud (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Aiud
24.03.2018
Vânzător Mediaș (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Medias
24.03.2018
Vânzător București Morarilor Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Morarilor Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Liviu Rebreanu Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Liviu Rebreanu Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Pantelimon Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Fundeni Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Târnăveni (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Tarnaveni
24.03.2018
Vânzător Voluntari 3 Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Voluntari
24.03.2018
Vânzător București Pantelimon Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Tuzla Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Vânzător Voluntari 3 Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Voluntari
24.03.2018
Vânzător Tuzla Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Constanta
24.03.2018
Vânzător București Fundeni Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Consultant Regional Recrutare - Nedelea

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Ploiesti
24.03.2018
Asistent Manager Lugoj (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Lugoj
24.03.2018
Adjunct manager magazin Chiajna Rezervelor (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Ilfov
24.03.2018
Asistent Manager - Iași (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Iasi
24.03.2018
Adjunct Manager Magazin Huși (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Husi
24.03.2018
Vânzător Slobozia Sos.Buc-Constanța km 109 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Slobozia
24.03.2018
Vânzător Caransebeș Full Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Caransebes
24.03.2018
Adjunct Manager Magazin Huși (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Husi
24.03.2018
Vânzător Dumbrăvița Full Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Timisoara
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Vaslui (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Vaslui
24.03.2018
Vânzător Dumbrăvița Part Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Timisoara
24.03.2018
Vânzător Bârlad Bld.Republicii nr.316 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Barlad
24.03.2018
Adjunct Manager Magazin Tulcea str.Victoriei nr.99 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Tulcea
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Focșani str.Cuza Voda nr.65 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Focsani
24.03.2018
Vânzător Focșani str.Cuza Voda nr.65 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Focsani
24.03.2018
Vânzător Vaslui (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Vaslui
24.03.2018
Asistent Manager Magazin-Hunedoara, Str.Mihai Viteazu, nr. 2 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Hunedoara
24.03.2018
Vânzător-Timișoara 4, Str. Mures (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Timisoara
24.03.2018
Vânzător Cluj Napoca str. Vaida Voievod (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Cluj Napoca
24.03.2018
Vânzător-Lugoj, Str. Caransebeșului,nr.2 A (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Lugoj
24.03.2018
Vânzător Cluj Napoca calea Baciului (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Cluj Napoca
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Tecuci (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Tecuci
24.03.2018
Vânzător Tecuci (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Tecuci
24.03.2018
Vânzător Pitești B-dul Nicolae Balcescu nr.165 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Pitesti
24.03.2018
Vânzător Onești str.Cireșoaia nr.20 bis (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Onesti
24.03.2018
Vânzător-Oravița, Str. Cloșca, nr.41 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Caransebes
24.03.2018
Vânzător-Satu Mare 2, Str. Lalelei, nr.2 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Satu-Mare
24.03.2018
Vânzător Avrig (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Sibiu
24.03.2018
Vânzător Iași str. Vasile Lupu (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Iasi
24.03.2018
Vânzător Urziceni (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Urziceni
24.03.2018
Adjunct Manager Magazin Slobozia sos.Buc-Constanta km 109 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Slobozia
24.03.2018
Adjunct Manager Magazin Urziceni (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Urziceni
24.03.2018
Vânzător-Arad 1, Str. Banu Maracine, nr.6 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Arad
24.03.2018
Vânzător Buftea Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Buftea
24.03.2018
Vânzător-Timisoara 3, Str. Budai Deleanu, nr.47 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Timisoara
24.03.2018
Vânzător Chitila Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Chitila
24.03.2018
Vânzător-Timisoara 6, Str. Simion Barnutiu, nr.28 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Timisoara
24.03.2018
Vânzător Buftea Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Buftea
24.03.2018
Vânzător Balotești Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Balotesti
24.03.2018
Adjunct manager magazin Tunari (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Ilfov
24.03.2018
Vânzător Bucureștii Noi Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Balotești Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Balotesti
24.03.2018
Vânzător Tunari Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Ilfov
24.03.2018
Vânzător Chitila Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Chitila
24.03.2018
Adjunct manager magazin Balotești (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Balotesti
24.03.2018
Vânzător București Ziduri intre Vii Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Bucureștii Noi Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Tunari Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Ilfov
24.03.2018
Vânzător București Ziduri intre Vii Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Crângași (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Aviației Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Piața Pipera Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Aviației Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Piața Pipera Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător București Valea Cascadelor (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Voluntari Full-Time (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Voluntari
24.03.2018
Vânzător București Valea Oltului (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania BUCURESTI
24.03.2018
Vânzător Voluntari Part-Time (f/m)

part-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Voluntari
24.03.2018
Vânzător-Satu Mare 1, Str. Rodnei, nr.54-56 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Satu-Mare
24.03.2018
Asistent Manager Magazin-Oravița, Str.Cloșca, nr.41 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Caransebes
24.03.2018
Vânzător Sighișoara (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Sighisoara
24.03.2018
Vânzător Ploiești str.Libertății nr.2A (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Ploiesti
24.03.2018
Vânzător Roman str. Mihai Viteazu (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Roman
24.03.2018
Vânzător Bacău str.I.L.Caragiale nr.6 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Bacau
24.03.2018
Vânzător Râmnnicu Vâlcea str.George Coșbuc nr.2 (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Ramnicu Valcea
24.03.2018
Vânzător Reghin (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Reghin
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Sfântu Gheorghe (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Sfantu Gheorghe
24.03.2018
Vânzător Mioveni (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Mioveni
24.03.2018
Vânzător Roman str. Sucedava (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Roman
24.03.2018
Asistent Manager Magazin Râmnicu Vâlcea str.George Coșbuc nr.2 (f/m)

full-time 1 - 5 ani experienta

[..]

SC LIDL Romania Ramnicu Valcea
24.03.2018
Vânzător Zalău (f/m)

full-time 0 - 1 an experienta

[..]

SC LIDL Romania Zalau
24.03.2018

Joburi SC LIDL Romania

Companie Oras(e) Data